งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ ( JPIC )

งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ( JPIC ) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะอุร์สุลินในแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและสันติภาพในแต่ละท้องถิ่นที่คณะอุร์สุลินดำเนินการอยู่ โดยมุ่งส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ศึกษา ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเต็มไปด้วยมลพิษ ปัญหาด้านความขาดแคลนอาหาร และที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนนอกโอกาสและคนชายขอบทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประดา เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้อพยพลี้ภัยเข้าเมืองของแต่ละประเทศ
งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ( JPIC ) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่คณะอุร์สุลินเพื่อสร้างข้อตกลงและพันธกิจร่วมกันในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดังเช่นใน “สาส์นของสมัชชาใหญ่คณะอุร์สุลิน ปี 2001” ที่ว่า

ยาตราไปตามรอยเท้านักบุญอัญจลา
ผู้มีนามาแสวงบุญแห่งสันติและการคืนดี
วันนี้เรายินเสียงเรียกเพรียกขานให้เป็น
ศิลปินผู้สร้างสันติ
ยิ่งวันยิ่งทวีขึ้น
ในยุติธรรมนำมาซึ่งความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว
ในตนเองและระหว่างเราด้วยกันในชีวิตกลุ่ม
ในการภาวนาเพ่งพิศรำพึงในพันธกิจ
สถิตท่ามกลางประชากรและบวรวัฒนธรรม
พร้อมกับโลกและสิ่งสร้างทั้งมวล
สันติเป็นของขวัญจากพระคริสตเจ้าในการสิ้นพระชนม์
และการกลับคืนชีพของพระองค์ อันเป็นประสิทธิผลแห่งพระจิต
“ รักและสัจจะ บัดนี้มาพบกัน
ยุติธรรมและสันติโอบอุ้มกัน ”
( สดุดี ๘๔)

thThai