1.บ้านเทพ กรุงเทพฯ

ก่อตั้งโดยคุณพ่อโบแนงค์ บาทหลวงคณะเยสุอิต ในปี ค.ศ. 1969 เพื่อใช้เป็นที่อบรมศีลธรรมและให้ความรู้ด้านการพิมพ์ดีดแก่เยาวชน ต่อมาเมื่อเด็กในชุมชนต้องการการดูแล ในยามที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน คุณพ่อร่วมกับซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจึงเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน โดยดูแลและให้ความรู้เด็กๆในช่วงกลางวัน พร้อมทั้งมีอาหารกลางวันแก่เด็กทุกคน

ปัจจุบันคณะอุร์สุลินโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สืบสานเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมและความรัก ให้การดูแลกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของเด็กๆ สำหรับผู้ประสงค์จะสนับสนุนการทำงานของบ้านเทพ สามารถติดต่อ

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ

 • 46/104 หมู่ 1 ซอยสวนอ้อย ถนนริมทางรถไฟ
  สายปากน้ำเก่า พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์ 02-311-5023

2. บ้านสันติวนา กรุงเทพฯ

สำหรับเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา ครอบครัวที่สนใจ การเรียนรู้การอยู่แบบพอเพียง การพึ่งตนเอง สันติวนาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ จากทั้งทฤษฎีและประสบการณ์

ติดต่อ คุณคมสัน หุตะแพทย์

3.บ้านเบธานี เชียงใหม่

บ้านเบธานี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการรับเยาวชนหญิง บ้านเบธานี

 1. เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีฐานะยากจน มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
 2. เยาวชนหญิงได้เรียนคำสอนศาสนาคริสต์ และรับการอบรมตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา รักและรับใช้ (Serviam)
 3. เยาวชนหญิงได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ การดำเนินชีวิตกลุ่มหนึ่งเดียวกันในความแตกต่าง การทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตได้

 

ระเบียบการรับเยาวชนหญิง บ้านเบธานี

 1. คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน ในหมู่บ้านเขตต่างๆ เป็นผู้พิจารณาส่ง รับรอง คัดเลือก และรับผิดชอบ ส่งใบรับรองแนบมาพร้อมใบสมัคร
 2. เยาวชนหญิงพร้อมที่จะเรียนในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระดับมัธยมต้น และพร้อมรับการอบรมตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา ในบ้านเบธานี
 3.  เยาวชนหญิงจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุครบ 13 ปีบริบูรณ์
 4. เยาวชนหญิงมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีน้ำใจ รับผิดชอบในหน้าที่ พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง
 5. เยาวชนหญิงมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรัง
 6. เยาวชนหญิงต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของบ้านเบธานีอย่างเคร่งครัด
 7.  ผู้ปกครองนำเยาวชนหญิง พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบมาสมัครที่บ้านซิสเตอร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม โดยโทรนัดหมายล่วงหน้าที่ คุณหนึ่งฤทัย เบอร์ 081-366-8898
 8. ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
 9. ซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบจะสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเยาวชนหญิง เพื่อแจ้งแนวทางการอบรม ข้อปฏิบัติ และข้อตกลงร่วมกัน
 10. ผู้ปกครองสนับสนุนค่าบำรุงบ้านเบธานี (ค่าอาหารและที่พัก) ปีละ 4,000 บาท
  เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร1. ใบรับรองการส่งนักเรียนจากคุณพ่อ/ซิสเตอร์ ผู้รับรองประจำวัด/เขตนั้น
  2. ใบรับรองศีลล้างบาป
  3. ใบรับรองศีลกำลัง
  4. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  7. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  8. สำเนาบัตรประชาชนบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  9. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)
  10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  11. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา หรือสำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน

 

สมัครได้ที่

 • อธิการบ้านซิสเตอร์/ ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
 • โทร. 053-276062, 053-282395
 • หรือคุณหนึ่งฤทัย
 • โทร. 081-366-8898
  (ปรับปรุงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564)

4.บ้านอัญจลา เชียงคำ จ.พะเยา

ปี ค.ศ. 1991(พ.ศ. 2534) บาทหลวงลุสซี่ คณะเบธาราม ได้เชิญคณะซิสเตอร์อุร์สุลินมาช่วยงานด้านคำสอนให้แก่เยาวชนของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เชียงคำเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงระหว่างนั้น เชียงคำกำลังประสบปัญหาเรื่องการระบาดอย่างหนัก ของ “กลุ่มตกเขียว” คือเด็กหญิงชาวบ้านจำนวนมากมายถูกขายไปเป็นโสเภณีตั้งแต่ยังไม่จบชั้นมัธยม

คุณพ่อลุสซี่ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ ด้วยความเป็นห่วงเยี่ยงชุมพาบาลที่ดี ท่านได้คิดริเริ่มที่จะให้มีบ้านพักสำหรับซิสเตอร์และบ้านพักเยาวชนสตรี โดยได้ประสานงานกับทางคณะนักบวชอุร์สุลินในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้น มีซิสเตอร์ทีโอดอร์ ฮาเนลเฟลด์ เป็นเจ้าคณะภาค ประกอบกับทางคณะฯ มีนโยบายที่จะขยายการร่วมงานกับพระศาสนจักรท้องถิ่นให้มากขึ้น

บ้านพักที่จะสร้างขึ้นนี้นอกจากจะเป็นที่สำหรับซิสเตอร์แล้ว ยังจะเป็นแหล่งให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่ครอบครัวและเยาวสตรีในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง จะได้ไม่ถูกล่อลวงให้ไปเป็นโสเภณี และเพื่อให้บ้านพักนี้เป็นที่พักรวมทั้งอบรมวิถีการดำรงชีวิตแก่เยาวชนสตรีจากชุมชนพื้นราบและชาวไทยภูเขาในเขตเชียงคำและพะเยา ที่จะเข้ามาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้บริเวณที่ว่างในบริเวณวัดเชียงคำ ซึ่งต่อมา บ้านนี้ได้รับการขนานนามว่า “บ้านอัญจลา”

ภารกิจหลักของซิสเตอร์
1. งานอภิบาลและแพร่ธรรมกับเยาวชนบ้านอัญจลาและในหมู่บ้าน
2. งานอภิบาลและแพร่ธรรมกับคริสตชนวัดเชียงคำและในหมู่บ้าน
3. ประสานงานและร่วมงานกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ เขตพะเยา ในการอภิบาลและแพร่ธรรมร่วมกับชุมชนชาวพุทธ

ติดต่อ บ้านอัญจลา เชียงคำ
(บ้านซิสเตอร์-วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล)

 • เลขที่ 215 ม.13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
 • โทร. 054-451498
 • โทร. 087-5752726

5.บ้านอัจฉรามัย แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปี ค.ศ. 2009 คณะอุร์สุลินได้ร่วมงานแพร่ธรรมและงานอภิบาลในเขตสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยคุณพ่อสุธี เจริญกุลได้ปรึกษากับพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และผู้ใหญ่ของคณะอุร์สุลิน คือ ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต และสมาชิกของคณะ

ปี ค.ศ. 2013 คณะได้เริ่มมีที่ดินเป็นของคณะ แต่ยังไม่ได้ก่อสร้างบ้าน ซิสเตอร์ได้ช่วยสอนคำสอนในหมู่บ้านแม่หาด และออกไปเยี่ยมชาวบ้านกับคุณพ่อ ครูคำสอน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่จบประถม 6 และมัธยม 3 อยากเรียนต่อ และอยากเรียนคำสอน แต่ไมมีโอกาสเนื่องจากพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และครูคำสอนมีน้อย เยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยากจน อาศัยอยู่บนดอยที่สูงมาก ๆ คุณพ่อสุธี ซิสเตอร์นฤมล และครูคำสอน ได้ปรึกษากันหาทางช่วยเหลือ พ่อแม่ของเยาวชนเรียกร้องอยากให้บุตรหลานมาอยู่กับคุณพ่อและซิสเตอร์ ดังนั้น จึงได้ปรึกษากับผู้ใหญ่ในคณะ ภายหลังจึงได้สร้างบ้านสำหรับรองรับเยาวชนหญิง และตั้งชื่อว่า บ้าน “แมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น” ที่หมู่บ้านเคาะบิคีสบเมย มีวัดนักบุญมาการีตา อาลาก๊อก ในหมู่บ้านนี้

ปัจจุบันบ้านอัจฉรามัย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนักบุญเปาโล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีซิสเตอร์อุร์สุลินทำงานดูแลเยาวชนร่วมกับสังฆมณฑลเชียงใหม่

วัตถุประสงค์การรับเยาวสตรีของบ้านอัจฉรามัย

 1. เพื่อเยาวสตรีที่เรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 และมีฐานะยากจนขัดสนด้านทุนทรัพย์ มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านตนเอง และช่วงโรงเรียนหยุดสามารถกลับไปช่วยงานครอบครัวได้
 2. เยาวสตรีได้รับการอบรม ตระหนักรู้คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นสตรี และพัฒนาตนเอง ตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา
 3. เพื่อให้เยาวสตรีได้มีโอกาสเรียนคำสอน ฝึกช่วยพิธีกรรม รู้หน้าที่คริสตชน และมีประสบการณ์ช่วยงานอภิบาลร่วมกับทางวัด

ติดต่อ บ้านอัจฉรามัย แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • เลขที่ 31/2 ถ.เวียงใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
 • โทร. 098-812-2597
thThai