“ มุ่งกระทำทุกสิ่งให้เป็น การสรรเสริญสดุดีพระเจ้า และทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น”

จิตตารมณ์ของคณะอุร์สุลิน

พระพรพิเศษของคณะอุร์สุลิน

ลักษณะสำคัญอันเป็นพระพรพิเศษของนักบุญอัญจลาตามที่ได้มีการถือปฏิบัติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันในหมู่สมาชิกอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน อาจกล่าวสรุปได้ดังนี้

  • ความมีใจเปิดกว้างต่อการทรงนำขององค์พระจิต
  • ความรักหนึ่งเดียวในสองมิติ คือ รักพระเจ้า และรักเพื่อนมนุษย์ (เจ้าสาวของพระคริสต์ และสัมพันธภาพกับเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตใจแห่งความรักแบบ “แม่”)
  • หนึ่งเดียวในความหลากหลาย
  • สัตย์ซื่อต่อพระศาสนจักร
  • พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสัญญาณแห่งกาลเวลาทั้งในพระศาสนจักรและในสังคม
thThai