การศึกษาในระบบ

ปรัชญาด้านการศึกษา
อบรมเสริมคนให้ครบ    ประสบธรรมอันสูงส่ง
        ปัญญาแตกฉานมั่นคง    ส่งเสริมเป็นคนจนสมบูรณ์

เซอร์เวียม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก ซึ่งคุณแม่อัคราธิการ M. St. Jean Martin มอบให้นักเรียนของอุร์สุลินทุกแห่ง ในปี 1931 เซอร์เวียมควรเป็นตราประจำใจของศิษย์อุร์สุลินตลอดชีวิต

เครื่องหมายเซอร์เวียมประกอบไปด้วยไม้กางเขนและดวงดาว 7 ดวง

กางเขน หมายถึง การรณรงค์ของพระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้มวลมนุษย์ การรับใช้ของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น นับเป็นการแสดงความรักและความเสียสละอย่างสูงสุดที่บุคคลใดจะพึงกระทำให้ผู้อื่นได้

ดวงดาว 7 ดวงบนตราเซอร์เวียม หมายถึง นักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน

คติพจน์เซอร์เวียมนี้ เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่ทางคณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือต้องการจะปลูกฝังให้ศิษย์ทุกคนเลียนแบบพระคริสตเจ้าในการรับใช้พระเจ้า ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์

โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย

  • 534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทร. 02-2526316, 02-2526524
  • เว็บไซต์. http://www.meterdei.ac.th
โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย
โรงเรียนวาสุเทวี

โรงเรียนวาสุเทวี

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
โรงเรียนปิยมาตย์

โรงเรียนปิยมาตย์

  • 20 หมู่ 12 ถนนพะเยา – วังเหนือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  • โทร. 054-889135
  • Facebook https://www.facebook.com/piyamartschool
thThai