คณะอุร์สุลินการศึกษาในระบบ

การศึกษาในระบบของคณะอุร์สุลินยึดมั่นตามปรัชญาการศึกษา

“อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์”

นักการศึกษาอุร์สุลินตระหนักในความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนายุวสตรีให้เจริญเติบโตตามศักยภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองดีที่พร้อมรับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยยึดหลักธรรมของศาสนาของตนเป็นแนวทางของชีวิตรักษาค่านิยมที่ดีงาม สืบทอดจิตตารมณ์นักบุญอัญจลา เมริชี อ่านสัญญาณของกาลเวลา ต้อนรับทุกคนด้วยความรัก เมตตา ความเคารพ ความยุติธรรม และเห็นคุณค่าความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรี และมุ่งพัฒนาความดีงามในการดำเนินชีวิต

thThai