คณะอุร์สุลินการศึกษานอกระบบ

การศึกษานอกระบบของคณะอุร์สุลินด้วยจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี ที่ทุ่มเทตนเองอย่างสุดจิตใจ ในชุมชนท้องถิ่นของท่าน เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบทอดเจตนารมณ์การรับใช้ผู้อื่นด้วยใจเซอร์เวียม รักเมตตา การมองเห็นคุณค่าของเพื่อน พี่ น้อง ที่ขาดโอกาสในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือยุวสตรีที่มีความมุ่งมั่น กล้าหาญ แสวงหาแนวทางพัฒนาตนเองจึงเป็นหน้าที่หลักของคณะอุร์สุลินที่จะพัฒนาส่งเสริมยุวสตรีเหล่านี้ให้เจริญงอกงามทั้งจิตวิญญาณ และวิชาการความรู้บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เอาใจใส่ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เคียงข้าง สร้างมิตรภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกัน เพื่อรับใช้ครอบครัว ชุมชน สังคมในโอกาสต่อไป

thThai