ประสบการณ์ชีวิตกระแสเรียกอุร์สุลิน ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์

ในการเข้าร่วมสัมมนาครูคำสอนครั้งหนึ่ง ได้พบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานมาก  เพื่อนคนนี้เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครืออุร์สุลินและได้แนะนำให้รู้จักซิสเตอร์คณะอุร์สุลินฯท่านหนึ่งที่ไปร่วมสัมมนาในครั้งนั้น  จึงมีโอกาสรู้จักคณะอุร์สุลินฯ เป็นครั้งแรก วันนั้นได้พูดคุยกับซิสเตอร์เพียงครู่หนึ่งในช่วงพักของการสัมมนาและได้รับการเชิญชวนให้สัมผัสชีวิตนักบวชคณะอุร์สุลินฯ ในกิจกรรมบวชแรมวารซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้…..  ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ได้อ่านหนังสือการทบทวนชีวิตจิตของนักบุญ Angela Merici “ยังคงอยู่ … ท่ามกลางเรา!” ……. จิตตารมณ์แห่งการภาวนา รับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น และไว้ใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าของนักบุญ Angela Merici !!!

ประสบการณ์ในความรักและพระหรรษทานของพระเยซูเจ้าที่คอยโอบอุ้มค้ำชูเราไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และอบอุ่นของพระองค์เสมอ  ความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดในชีวิตคือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระผู้ทรงรักเราอย่างสุดพรรณนา  การได้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีและการรับใช้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ “เพื่อพระเกียรติมงคลอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”  และโดยอาศัยศีลล้างบาป เราก็ได้รับทั้งพระหรรษทานและหน้าที่อันทรงเกียรตินี้     

แนวทางในการช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ยากในสถานการณ์ปัจจุบัน ในฐานะเป็นผู้รับใช้และติดตามพระเยซูเจ้านั้น  พระวาจาและแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นแนวทางเดียวในการรักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ   เพื่อช่วยผู้ประสบความทุกข์ยากให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดอย่างมีสันติและพบความสุขแท้จริงท่ามกลางความยากลำบากในโลกปัจจุบัน 

thThai