jPIC

งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ ( JPIC )

งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ( JPIC ) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะอุร์สุลินในแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและสันติภาพในแต่ละท้องถิ่นที่คณะอุร์สุลินดำเนินการอยู่ โดยมุ่งส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ศึกษา ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเต็มไปด้วยมลพิษ ปัญหาด้านความขาดแคลนอาหาร และที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนนอกโอกาสและคนชายขอบทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประดา เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้อพยพลี้ภัยเข้าเมืองของแต่ละประเทศ

งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ( JPIC ) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่คณะอุร์สุลินเพื่อสร้างข้อตกลงและพันธกิจร่วมกันในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดังเช่นใน “สาส์นของสมัชชาใหญ่คณะอุร์สุลิน ปี 2001” ที่ว่า

 

ยาตราไปตามรอยเท้านักบุญอัญจลา ผู้มีนามาแสวงบุญแห่งสันติและการคืนดี วันนี้เรายินเสียงเรียกเพรียกขานให้เป็น ศิลปินผู้สร้างสันติ ยิ่งวันยิ่งทวีขึ้น ในยุติธรรมนำมาซึ่งความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว ในตนเองและระหว่างเราด้วยกันในชีวิตกลุ่ม ในการภาวนาเพ่งพิศรำพึงในพันธกิจ สถิตท่ามกลางประชากรและบวรวัฒนธรรม พร้อมกับโลกและสิ่งสร้างทั้งมวล สันติเป็นของขวัญจากพระคริสตเจ้าในการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระองค์ อันเป็นประสิทธิผลแห่งพระจิต “ รักและสัจจะ บัดนี้มาพบกัน ยุติธรรมและสันติโอบอุ้มกัน ”

( สดุดี ๘๔)
สาสน์สมัชชา คณะอุร์สุลิน ค.ศ. ๒๐๐๗

จงเข้มแข็งและมั่นใจเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย ท่านไปในถิ่นฐานใด พระเจ้าทรงสถิตกับท่าน

โยชูวา ๑ , ๙

เสริมพลังแกร่งกล้า ด้วยพระวาจาของพระเจ้า และการเข้าร่วมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อให้เรามีความกล้าหาญข้ามโพ้นพรมแดนและพร้อมกับอัญจลา ... เป็นเครื่องหมายแห่งการคืนดีกันและความหวัง

ดังนั้นในแต่ละปีคณะอุร์สุลินในแต่ละประเทศจึงจะมีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน โดยในแต่ละปีจะมุ่งเน้นแตกต่างกันไป เช่น ในปี 2005 ที่เน้น “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” (SOLIDARITY), ปี 2006 เน้นว่า “จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและ จงดำเนินชีวิตใหม่เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกับธรรมชาติ” เป็นต้น และในปัจจุบันนี้โรงเรียนอุร์สุลินในประเทศไทยได้ร่วมดำเนินการตามแนวทางหัวข้อรณรงค์ที่ได้รับจากสาส์นสมัชชา ค.ศ. ๒๐๐๗ ดังนี้

โรงเรียนอุร์สุลินในประเทศไทยร่วมรณรงค์
(ตระหนัก ทำความเข้าใจ สื่อความและลงมือกระทำ)
ตามสาส์นสมัชชา ค.ศ. ๒๐๐๗
ของคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ( ๒๐๐๘ – ๒๐๑๓ )

thThai