ปรัชญาด้านการศึกษา

อบรมเสริมคนให้ครบ    ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง      ส่งเสริมเป็นคนจนสมบูรณ์

เซอร์เวี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก ซึ่งคุณแม่อัคราธิการ M. St. Jean Martin มอบให้นักเรียนของอุร์สุลินทุกแห่ง ในปี 1931 เซอร์เวี่ยมควรเป็นตราประจำใจของศิษย์อุร์สุลินตลอดชีวิต

เครื่องหมายเซอร์เวี่ยมประกอบไปด้วยไม้กางเขนและดวงดาว 7 ดวง

กางเขน หมายถึง การรณรงค์ของพระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้มวลมนุษย์ การรับใช้ของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น นับเป็นการแสดงความรักและความเสียสละอย่างสูงสุดที่บุคคลใดจะพึงกระทำให้ผู้อื่นได้

ดวงดาว 7 ดวงบนตราเซอร์เวียม หมายถึง นักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน

คติพจน์เซอร์เวียมนี้ เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่ทางคณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือต้องการจะปลูกฝังให้ศิษย์ทุกคนเลียนแบบพระคริสตเจ้าในการรับใช้พระเจ้า ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์

thThai