Asia Pacific Ursulines Conference (APUC)

เป็นการรวมตัวของกลุ่มอุร์สุลินในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค สามสหภาพ คือ สหภาพโรมัน (ประเทศไทย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ออสเตรเลีย) สหภาพแคนาดา (ญี่ปุ่น และ ฟิลิปปินส์) และสหภาพ Tildonk (อินเดีย) โดยมีการประชุมร่วมกันตามหัวข้อเชื่อมโยงกับจิตตารมณ์นักบุญอัญจลา แต่ละประเทศจะสลับกันเป็นเจ้าภาพทุกๆ 3-4 ปี นอกจากนั้นยังมีการติดต่อประสานงานกันในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี 

การประชุม APUC 2020 ครั้งล่าสุดจัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2020 – 5 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ Ranchi, Jharkhand, INDIA หัวข้อ “Angela, the mirror of contemplative love for youth today”

thThai