Chapter message of the Ursulines of the Roman Union
Chapter Message of Ursulines of the Roman Union

สาส์นสมัชชา 2544 : ยุติธรรมและสันติโอบอุ้มกัน
Chapter Message 2001 : Justice and Peace Embrace
“รักและสัจจะ บัดนี้มาพบกัน ยุติธรรมและสันติโอบอุ้มกัน” (สดุดี 84)
“Love and truth now meet, justice and peace now embrace” (Ps.84)

2545/2002
รู้จักและเข้าใจความหมายของ “ยุติธรรมและสันติ โอบอุ้มกัน”
Justice and Peace Embrace
2546/2003
ฟังอย่างเปิดใจและยอมรับ
Deep Listening and Acceptance
2547/2004
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
Empathy
2548/2005
ฝึกศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาสังคม
Social Analysis Skills
2549/2006
กิจกรรมนำสู่ยุติธรรมและสันติ
Justice and Peace in and through Our Mission
2550/2007
สรุปและประเมินการรณรงค์ 6 ปี
Evaluation of 6 years campaign

Chapter message of the Ursulines of the Roman Union
Chapter Message of Ursulines of the Roman Union

สาส์นสมัชชา 2550 : ข้ามโพ้นพรมแดนใจ
Chapter Message 2007 : Go Beyond Our Borders
“จงเข้มแข็งและมั่นใจเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย ท่านไปในถิ่นฐานใด พระเจ้าทรงสถิตกับท่าน” (โยชูวา 1:9)
“Be fearless then, be confident; Wherever you go, The Lord is with you.” (Joshua 1:9)

เสริมพลังแกร่งกล้า ด้วยพระวาจาของพระเจ้า และการเข้าร่วมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ
ให้เรามีความกล้าหาญ ข้ามโพ้นพรมแดน
และพร้อมกับอัญจลา … เป็นเครื่องหมายแห่งการคืนดีกัน และความหวัง
Strengthened by the Word of God and by our communion with each other
let us have the courage to go beyond our borders
and, with Angela, to be signs of reconciliation and of hope
2551/2008
เรียนรู้ รัก ข้ามพรมแดนใจ / To Go Beyond Borders (Global Warming)
2552/2009
กล้าหาญ สรรคุณค่า เลือก ศรัทธาแต่สิ่งดี
Be Confident and Courageous on the Side of the Truth (Against Human Trafficking)
2553/2010
ตัวเป็นไทย จิตใจสากล
Think Globally, Act Locally (Woman and Child Rights)
2554/2011
ขอโทษ โปรดอภัย เริ่มต้นใหม่ด้วยคืนดี / Reconciliation (Water Issues)
2555/2012
ความหวังเป็นพลังนำชีวิต / Hope (Poverty and Malnutrition)
2556/2013
หนึ่งเดียวกลมเกลียวสัมพันธ์
Communion in Solidarity (Integrity of Creation)

Chapter message of the Ursulines of the Roman Union
Chapter Message of Ursulines of the Roman Union

สาส์นสมัชชา 2556 : เราหาญกล้าปรับเปลี่ยนตัวตนตามวิถีที่ปรารถนาให้โลกเปลี่ยนแปลง
Chapter Message 2013 : Dare to Be the Change We Wish to See in Our World
“…เราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติ และรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ…
เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า….” (เอเสเคียล 36 : 24, 26)

“I will take you from the nations and gather you from all the countries.
A new heart I will give you and a new spirit I will put within you.” (Ezekiel 36 : 24, 26)

2557/2014
มีสติ รู้ตน และเปิดใจ
Mindfulness and Openness
2558/2015
ใจเมตตา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์
Kindness and Empathy
2559/2016
ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม
Stand for What is Right and Just
2560/2017
อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน
Gentleness and Humility
2561/2018
ผู้สร้างสันติ
Be a Peace Maker
2562/2019
รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกัน / Compassion and Solidarity

สมัชชาใหญ่ คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ปี 2562
General Chapter of Ursulines of the Roman Union 2019

อุร์สุลินกลุ่มโลก ขับเคลื่อนไปสู่ชีวิตใหม่
A Global Community Moving into New Life
“ดังนั้น จงบากบั่นต่อไปอย่างซื่อสัตย์ และชื่นชมยินดีในงานที่เธอได้ตั้งต้นทำมาแล้ว
และจงระวัง แม่บอกว่าระวัง อย่าให้ความร้อนรนของเธอเหือดหายไป” (นักบุญอัญจลา พินัยกรรม มรดกสุดท้าย ข้อ 22,23)
“แล้วเธอจงดำเนินชีวิตใหม่” (นักบุญอัญจลา คำแนะนำประการที่เจ็ด ข้อ 22)
So, persevere faithfully and joyfully in the work you have begun.
And take care, take care I say, not to lose your fervor. (St Angela, Last Legacy, 22,23)
And live a new life. (St Angela, 7thCounsel, 22)

2563/2020
ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน / Care of Our Common Home
2564/2021
กรอบคิดที่พัฒนาได้ / Growth Mindset
2565/2022
คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม / Think Critically and Ethically
2566/2023
ปรองดองกันอย่างแท้จริงด้วยความเคารพในความแตกต่าง
Authentic Reconciliation – Respect for Diversity
2567/2024
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการพร้อมอุทิศตนและมีความสร้างสรรค์
To be Agents of Change with Availability and Creativity

2568/2025
กล้าหาญและมั่นใจ / Courage and Confidence
2569/2026
บากบั่นอย่างซื่อสัตย์ / Persevere Faithfully
2570/2027
รักกันและกัน และรวมเป็นหนึ่งเดียว
Love One Another and United Together

en_USEnglish