งานด้านสังคม

งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ ( JPIC )

 

       งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ( JPIC ) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะอุร์สุลินในแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและสันติภาพในแต่ละท้องถิ่นที่คณะอุร์สุลินดำเนินการอยู่ โดยมุ่งส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ศึกษา ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเต็มไปด้วยมลพิษ ปัญหาด้านความขาดแคลนอาหาร และที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนนอกโอกาสและคนชายขอบทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประดา เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้อพยพลี้ภัยเข้าเมืองของแต่ละประเทศ

       งานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ( JPIC ) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่คณะอุร์สุลินเพื่อสร้างข้อตกลงและพันธกิจร่วมกันในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดังเช่นใน “สาส์นของสมัชชาใหญ่คณะอุร์สุลิน ปี 2001” ที่ว่า

 

ยาตราไปตามรอยเท้านักบุญอัญจลา

ผู้มีนามาแสวงบุญแห่งสันติและการคืนดี

วันนี้เรายินเสียงเรียกเพรียกขานให้เป็น

ศิลปินผู้สร้างสันติ

ยิ่งวันยิ่งทวีขึ้น

ในยุติธรรมนำมาซึ่งความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว

ในตนเองและระหว่างเราด้วยกันในชีวิตกลุ่ม

ในการภาวนาเพ่งพิศรำพึงในพันธกิจ

สถิตท่ามกลางประชากรและบวรวัฒนธรรม

พร้อมกับโลกและสิ่งสร้างทั้งมวล

สันติเป็นของขวัญจากพระคริสตเจ้าในการสิ้นพระชนม์

และการกลับคืนชีพของพระองค์ อันเป็นประสิทธิผลแห่งพระจิต

“ รักและสัจจะ บัดนี้มาพบกัน

ยุติธรรมและสันติโอบอุ้มกัน ”

( สดุดี ๘๔)

 

สาสน์สมัชชา 
คณะอุร์สุลิน ค.ศ. ๒๐๐๗

จงเข้มแข็งและมั่นใจเถิด
อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย
ท่านไปในถิ่นฐานใด 
พระเจ้าทรงสถิตกับท่าน

โยชูวา ๑ , ๙

 

เสริมพลังแกร่งกล้า

ด้วยพระวาจาของพระเจ้า

และการเข้าร่วมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ

ให้เรามีความกล้าหาญ

ข้ามโพ้นพรมแดน

และพร้อมกับอัญจลา ... เป็นเครื่องหมาย

แห่งการคืนดีกัน

และความหวัง

 

       ดังนั้นในแต่ละปีคณะอุร์สุลินในแต่ละประเทศจึงจะมีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน โดยในแต่ละปีจะมุ่งเน้นแตกต่างกันไป เช่น ในปี 2005 ที่เน้น “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” (SOLIDARITY), ปี 2006 เน้นว่า “จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและ จงดำเนินชีวิตใหม่เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกับธรรมชาติ” เป็นต้น และในปัจจุบันนี้โรงเรียนอุร์สุลินในประเทศไทยได้ร่วมดำเนินการตามแนวทางหัวข้อรณรงค์ที่ได้รับจากสาส์นสมัชชา ค.ศ. ๒๐๐๗ ดังนี้

 

โรงเรียนอุร์สุลินในประเทศไทยร่วมรณรงค์

(ตระหนัก ทำความเข้าใจ สื่อความและลงมือกระทำ) 
ตามสาส์นสมัชชา ค.ศ. ๒๐๐๗ 
ของคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ( ๒๐๐๘ – ๒๐๑๓ )