บ้านเรยีนา เชลี

 
บ้านเรยีนา เชลี
 

 

 

สมาชิกบ้านเรยีนา เชลี

ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล ซิสเตอร์มลิวัลย์ จำรัสธรางกูล

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์

ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา ซิสเตอร์พรประภา เที่ยงงามดี

ซิสเตอร์ประไพ กิจทวี  ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ

ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ และซิสเตอร์อรศรี มนตรี

  

บ้านซิสเตอร์เรยีนา เชลีฯ

166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร l: 0-5327-6062

 

งานในความดูแลของเรยีนา

 

 

บ้านเบธานี

 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงที่สนใจที่จะเรียน และพร้อมที่จะรับการอบรมตามจิตตารมณ์การศึกษาของคณะอุร์สุลิน
 2. เพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้
 3. เพื่อเสริมสร้างชีวิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรักและรับใช้ (Serviam)
 4. เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิตกลุ่มที่หลากหลายแต่เป็นหนึ่งเดียวกันตามคุณค่าพระวรสาร

 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาบ้านเบธานี

 1. คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน ที่ทำงานในหมู่บ้านเขตต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาส่ง รับรอง คัดเลือก รับผิดชอบ
 2. เยาวชนหญิงที่ต้องการเรียนในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย
 3. เยาวชนหญิงที่จบระดับชั้น ป. 6  อายุ 13 ปีบริบูรณ์หรือจบระดับชั้น ม. 3 อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 4. มีความประพฤติดีเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  มีความขยันอดทน พากเพียร  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  เป็นผู้มีน้ำใจ  รับใช้ผู้อื่นด้วยใจรัก
 5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ  หรือโรคเรื้อรังใด ๆ
 6. ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบ้านอย่างเคร่งครัด
 7. ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือ  และมีส่วนรับผิดชอบกับทางบ้านเบธานีในการอบรม
 8. ผู้รับรองต้องส่งรายชื่อพร้อมเอกสารที่จำเป็นของผู้สมัคร ให้กับทางบ้านเบธานีไม่เกิน 1-31 มีนาคม
 9. ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์-ข้อเขียน
 10. ต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อแจ้งโครงการการอบรมร่วมกันและข้อตกลง

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน                     3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      3 ชุด
 3. เอกสารใบ ร.บ.                           3 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                      4 ใบ

 

วันที่ปรับปรุงเอกสารครั้งสุดท้าย:   15 กันยายน 2017

 

..........................................

 

( …………………….…….. )

 

วันที่  ...... / ........ / ..............

 

 

 บ้านกาสะลอง

       เป็นสถานที่สืบเนื่องมาจากความมุ่งหมายของซิสเตอร์คณะอุร์สุลินในการก่อตั้งบ้านเบธานี โดยบ้านกาสะลองนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นสถานที่พักอาศัยให้แก่เยาวชนหญิงชาวไทยภูเขาที่กำลังมุ่งหน้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา ซึ่งบ้านกาสะลองนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเบธานี

 

บ้านปิยมาตย์ , จังหวัดพะเยา

 

  

ซิสเตอร์แพรดี มณีรัตนวงศ์สิริ

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี

และซิสเตอร์เพ็ญประภา วงศ์สาย

 

      แต่เดิมบ้านปิยมาตย์ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือกให้แก่เด็กในชุมชน โดย  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547  เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2547อย่างไรก็ดีด้วยสภาพการณ์ต่างๆ กอปรกับความประสงค์ของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงมีการขยายระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6  โดยเริ่มขยายปีละระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นมาในที่สุดบ้านปิยมาตย์จึงกลายมาเป็นโรงเรียนสงเคราะห์เต็มรูปแบบ

 

 

บ้านซิสเตอร์ปิยมาตย์

โรงเรียนปิยมาตย์ 

20 หมู่ 12 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

โทร : 0-5488-9128 

ติดต่อบ้านปิยมาตย์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บ้านเชียงคำ , จังหวัดพะเยา

 

ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์

ซิสเตอร์สุพรรษา ทามาตร

และ ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ

 

       

     บ้านเชียงคำ หรือ ศูนย์เชียงคำ ของสังฆมลฑลเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินเข้าไปมีส่วนช่วยเด็กผู้หญิงให้มีศักดิ์ศรี ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นผู้มีความรู้ ตามกระแสและสภาพปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน โดยให้ความช่วยเหลือด้วยการให้บรรดาเด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้เรียนที่โรงเรียนรัฐบาลในบริเวณใกล้เคียง และช่วยเหลือดูแล อบรมสั่งสอนบรรดาเด็กและเยาวชนเหล่านี้ในยามที่เยาวชนเหล่านี้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านศูนย์เชียงคำ

 

 

 

บ้านซิสเตอร์อุร์สุลิน 

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  (ศูนย์คาทอลิกเชียงคำ) 

13 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 

โทร : 0-5445-1498

 ติดต่อบ้านเชียงคำได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บ้านดอยเรยีนา, ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

            

แต่เดิมเป็นบ้านของกงสุลอังกฤษซึ่งเป็นพื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติ  เมื่อบ้านดอยเรยีนามาอยู่ในความดูแลของคณะอุร์สุลิน  จึงกลายเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเข้าเงียบ อบรมฟื้นฟูจิตใจ จัดอบรม รวมทั้งการประชุมต่าง ๆ ของคณะ  และเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจจัดกิจกรรมเข้ามาใช้สถานที่ได้ด้วย

สถานที่ตั้งบ้านดอยเรยีนา 

อยู่ใกล้วัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ 2 กิโลเมตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพโทร. 087-5752726 หรือ 053-276062

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

บ้านอัจฉรามัย สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

ซิสเตอร์นงนุช เรือนคำ

 

 

             ปี ค.ศ. 2009  คณะอุร์สุลินได้ร่วมงานแพร่ธรรมและงานอภิบาลในเขตสบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน  โดยคุณพ่อสุธี เจริญกุลได้ปรึกษากับพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และผู้ใหญ่ของคณะอุร์สุลิน คือ ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์   ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี   ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต และสมาชิกของคณะ

 

            ปี ค.ศ. 2013  คณะได้เริ่มมีที่ดินเป็นของคณะ แต่ยังไม่ได้ก่อสร้างบ้าน ซิสเตอร์ได้ช่วยสอนคำสอนในหมู่บ้านแม่หาด และออกไปเยี่ยมชาวบ้านกับคุณพ่อ ครูคำสอน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่จบประถม 6 และมัธยม 3 อยากเรียนต่อ และอยากเรียนคำสอน แต่ไมมีโอกาสเนื่องจากพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และครูคำสอนมีน้อย เยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยากจน อาศัยอยู่บนดอยที่สูงมาก ๆ   คุณพ่อสุธี   ซิสเตอร์นฤมล และครูคำสอน ได้ปรึกษากันหาทางช่วยเหลือ   พ่อแม่ของเยาวชนเรียกร้องอยากให้บุตรหลานมาอยู่กับคุณพ่อ ซิสเตอร์  ดังนั้น จึงได้ปรึกษากับผู้ใหญ่ในคณะ  ภายหลังจึงได้สร้างบ้านสำหรับรองรับเยาวชนหญิง และตั้งชื่อว่า บ้าน “แม่รี่ออฟดิอินคาเนชั่น”  ที่หมู่บ้านเคาะบิคีสบเมย  มีวัดนักบุญมาการีตา อาลาก๊อต ในหมู่บ้านนี้

 

            ในปี ค.ศ.2016  ได้เปิดรับเยาวชนหญิงรุ่นแรก  7 คน   ปี ค.ศ. 2017  มีเยาวชนหญิง 10 คน

 

งานของคณะที่นี่คือ

 

1.ช่วยงานแพร่ธรรมและงานอภิบาล ร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส เขตวัดนักบุญลอเรนส์โซรุยส์(สบเมย)

 

2.คุณพ่อสุธี เจริญกุล   ซิสเตอร์นฤมล เจริญกุล และครูคำสอน ช่วยกันให้การอบรมแก่เด็กและเยาวชนหญิง ที่บ้านแมรี่ออฟดิอินคาร์เนชั่น

 

 

งานแพร่ธรรมที่เทอดไทย จังหวัดเชียงราย

 

ซิสเตอร์พวงผกา ประภาสสันต์

 

สวนเจ็ดริน...สถานที่ฟื้นฟูจิตใจ 

 

 

ตั้งอยู่เลขที่ 97 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สวนเจ็ดริน เป็นสถานที่สำหรับบุคคที่ปรารถนาจะออกจากชีวิตที่วุ่นวาย และแสวงหาสถานที่ที่เงียบสงบ  ซึ่งเราเรียกว่า สถานที่เข้าเงียบ  เพื่อแสวงหาพระเจ้า แสวงหาตัวเอง แสวงหาความบรรเทาใจ  ในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยร่มไม้ ต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก  ในบรรยากาศที่เงียบสงบ

มีซิสเตอร์ของคณะอุร์สุลิน ร่วมอยู่ในการเป็นผู้นำการเข้าเงียบ คือ

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี

ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา

 

 

 


 

บ้านนวกสถาน

สถานที่ใช้สำหรับอบรมผู้ที่สนใจและสมัครจะเข้าเป็นนักบวชของคณะอุร์สุลิน