บ้านเรยีนา เชลี

 
บ้านเรยีนา เชลี
 

 

สมาชิกบ้านเรยีนา เชลี

ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา   ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ 

ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ   ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย 

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต  ซิสเตอร์ประไพกิจทวี  

ซิสเตอร์อรศรี มนตรี   ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล  

ซิสเตอร์นฤมล เจริญกุล   ซิสเตอร์ทวีลักษณ์  วรรณศรีรัตน์       

ซิสเตอร์เลติเซีย เดโซเนียร์   ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ 

ซิสเตอร์เพ็ญประภา  วงศ์สาย  ซิสเตอร์สุพรรษา  ทามาตร

ซิสเตอร์จินตนา  ฉัตรสุภางค์  ซิสเตอร์พรประภา  เที่ยงงามดี 

ซิสเตอร์พิไลวรรณ  กิจสวัสดิ์  ซิสเตอร์พวงผกา  ประภาสสันต์

 

บ้านซิสเตอร์เรยีนา เชลีฯ

166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร l: 0-5327-6062

 

งานในความดูแลของเรยีนา

 

 

บ้านเบธานี

1. ความเป็นมาของบ้านเบธานี เชียงใหม่

       งานอบรมเยาวชนหญิงบ้านเบธานีเป็นพันธกิจสืบทอดการอบรมคนทั้งครบ นอกระบบโรงเรียนของซิสเตอร์มิชชันนารี คณะอุร์สุลิน แห่งสหภาพโรมัน พันธกิจการอบรมนี้ได้มีขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในปีพ.ศ.2475 บ้าน เบธานีในสมัยแรกนั้น มีเยาวชนหญิงซึ่งเข้ารับการศึกษาในภาคปกติระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยม ศึกษา ภายในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ต่อมารเมื่อมีจำนวนเยาวชนหญิงมากขึ้น คณะซิสเตอร์ได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของเยาวชนหญิงเหล่านี้โดย ให้เข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลและการศึกษานอกระบบ (กศน) ในเวลาเย็นควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งจัดขึ้นภายในบริเวณบ้านพักซิสเตอร์ แหล่งเรียนรู้ที่จัดภายในบ้านเบธานีและบริเวณบ้านพักซิสเตอร์ คือเกษตร วัฒนธรรม ศิลปะ - ดนตรี งานทอผ้า ฝึกการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย จากงบประมาณของตอนเอง การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอก จากนี้ยังได้รับการฝึกกระบวนการภาคปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเร ยีนาฯในเรื่องการดูแลเด็กเล็ก โภชนาการในการผลิตและจำหน่ายอาหาร น้ำผลไม้ ขนมไทย และเบเกอรี่ต่างๆ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์และงานดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารเรียน งานดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ

       ปัจจุบันมีเยาวชนหญิงจำนวน 32 คน จากกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ ม้ง ลาหู่ และอาข่า เยาวชน หญิงจำนวน 28 คน กำลังศึกษานอกระบบ (กศน) ระดับมัธยมต้มและมัธยมปลายและเยาวชนหญิงจำนวน 14 คน กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2550 นี้ เยาวชนบ้านเบธานีได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกสำหรับนักเรียนโรงเรียนเรยี นาเชลีวิทยาลัยในเรื่อง การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เกษตรวัฒนธรรม ศิลปะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

2. เป้าหมายของการอบรม เยาวชนหญิงบ้านเบธานีได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละคน ตามเป้าหมายการอบรมของคณะอุร์สุลิน

“อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูบส่ง

ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งให้เป็นคนจนสมบูรณ์”

2.1 เน้นให้เยาวชนหญิงได้พบกับความงดงามของตนเองที่ถูกสร้างมาให้มีศักยภาพต่างๆมากมายที่สำคัญคือ ความมีศักดิ์ศรีเพราะเป็นที่ประทับของพระธรรม (องค์พระผู้เป็นเจ้า)
2.2 มีภารกิจส่วนตัวและส่วนรวมร่วมกับผู้อื่นที่จะค้นพบศักยภาพที่องค์พระผู้เป็น เจ้าทรงประทานให้และสามารถแบ่งปันศักยภาพเหล่านั้นในการสร้างชุมชนที่อยู่ ด้วยกัน อย่างสันติสุขและเอื้ออาทรโดยการจัดเป็นกลุ่มสีบ้าน 4 สี

3. การจัดแหล่งเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2550 บ้านเบธานีและบริเวณบ้านพักซิสเตอร์ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกในเรื่องต่างๆดังนี้

3.1 เกษตรวัฒนธรรม คือการทำเกษตรซึ่งเป็นวิถีชีวิต ของชาวบ้านที่อยู่กันอย่างพอเพียง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ รู้จักคุณค่า รู้บุญคุณเคารพและไม่ทำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีความตระหนักถึงคุณค่าของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวบ้านหรือชุมชน ได้แก่ ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่มีอยู่ในธรรมชาติคือสัตว์ ดิน น้ำ ป่าและคน ซึ่งธรรมชาติเหล่านี้ความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ภาย ในแหล่งเรียนรู้บ้านเบธานีได้ทำการเพาะปลูกตามความเชื่อดังกล่าว มีการปลูกสาธิตข้าวพันธ์ต่างๆ ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ ทั้งในดินและไร้ดิน ผลไม้ต่างๆ เช่น แก้วมังกร อะโวคาโด กระท้อน สมุนไพรฮาว่านง็อก ฯลฯ สำหรับรับประทานและจำหน่ายบ้างเล็กน้อย

3.2 การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ร่วง ซึ่งทำมาจากเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารของโรงเรียน และการใช้เทคนิคผลิต ผลไม้ต่างๆจากภายในโรงอาหารของโรงเรียน

3.3 ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า ฯลฯ และการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปากาเกอะญอ ม้ง ลาหู่ อาข่าและพื้นเมือง

3.4 การฝึกหัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณที่กำหนด

4. ครอบครัวบ้านเบธานี

บ้านเบธานีเปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งอันประกอบด้วยคณะซิสเตอร์อุร์สุลินและเยาวชนหญิง ภายในบ้าน

เบธานี ซึ่งได้รับการสืบทอดการเรียนรู้และอบรมตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชอุร์สุลิน เมื่อประมาณ 472 ปีมาแล้ว และสามารถที่จะสืบทอดคุณค่าของชีวิตดังกล่าวมาแล้วในบริบทปัจจุบัน

 

บ้านกาสะลอง

       เป็นสถานที่สืบเนื่องมาจากความมุ่งหมายของซิสเตอร์คณะอุร์สุลินในการก่อตั้งบ้านเบธานี โดยบ้านกาสะลองนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นสถานที่พักอาศัยให้แก่เยาวชนหญิงชาวไทยภูเขาที่กำลังมุ่งหน้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา ซึ่งบ้านกาสะลองนี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเบธานี

 

บ้านปิยมาตย์ , จังหวัดพะเยา

       แต่เดิมบ้านปิยมาตย์ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือกให้แก่เด็กในชุมชน โดยเปิดรับเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล อย่างไรก็ดีด้วยสภาพการณ์ต่างๆ กอปรกับความประสงค์ของผู้ปกครอง ในที่สุดบ้านปิยะมาตย์จึงกลายมาเป็นโรงเรียนสงเคราะห์เต็มรูปแบบ

 

บ้านซิสเตอร์ปิยมาตย์

 

โรงเรียนปิยมาตย์

 

20 หมู่ 12 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 

โทร : 0-5488-9128

 

ติดต่อบ้านปิยมาตย์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บ้านเชียงคำ , จังหวัดพะเยา

       บ้านเชียงคำ หรือ ศูนย์เชียงคำ ของสังฆมลฑลเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินเข้าไปมีส่วนช่วยเด็กผู้หญิงให้มีศักดิ์ศรี ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นผู้มีความรู้ ตามกระแสและสภาพปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน โดยให้ความช่วยเหลือด้วยการให้บรรดาเด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้เรียนที่โรงเรียนรัฐบาลในบริเวณใกล้เคียง และช่วยเหลือดูแล อบรมสั่งสอนบรรดาเด็กและเยาวชนเหล่านี้ในยามที่เยาวชนเหล่านี้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านศูนย์เชียงคำ

 

บ้านซิสเตอร์อุร์สุลิน

 

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  (ศูนย์คาทอลิกเชียงคำ)

 

13 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

 

โทร : 0-5445-1498

 

ติดต่อบ้านเชียงคำได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บ้านดอยเรยีนา, ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

แต่เดิมเป็นบ้านของกงศุลอังกฤษซึ่งเป็นพื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติ เมื่อบ้านดอยเรยีนามาอยู่ในความดูแลของคณะอุร์สุลิน บ้านดอยเรยีนาจึงกลายมาเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเข้าเงียบ อบรมฟื้นฟูจิตใจ จัดอบรม รวมทั้งการประชุมต่างๆ ของคณะรวมทั้งเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจจัดกิจกรรมดังกล่าวเข้าใช้สถานที่ด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบ้านดอยเรยีนาได้ที่

สถานที่ตั้งบ้านดอยเรยีนา อยู่ใกล้วัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ 2 กิโลเมตร

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่
เลขที่ 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์, โทรสาร 053-281838

ซิสเตอร์เพ็ญประภา วงศ์สาย โทร. 0-5327-6062

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บ้านนวกสถาน

สถานที่ใช้สำหรับอบรมผู้ที่สนใจและสมัครจะเข้าเป็นนักบวชของคณะอุร์สุลิน