บ้านเจ้าคณะภาค

บ้านเจ้าคณะภาค

 

อธิการิณีเจ้าคณะภาค

ซิสเตอร์สมจิตร์  ครองบุญศรี