บ้านเจ้าคณะภาค

บ้านเจ้าคณะภาค

 

อธิการิณีเจ้าคณะภาค

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย

 

 

บ้านเจ้าคณะ

 

คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย

 

534 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

โทร : 0-2254-9724-6, 0-2252-6316