ซิสเตอร์อุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันในประเทศกัมพูชา

ซิสเตอร์อุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

ในประเทศกัมพูชา 

 

 

ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร 

ปี 2010-2017 

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล

ปี 2013-2016  

ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ 

 ปี 2016-

 

 ซิสเตอร์อุร์สุลินจาก 4 ประเทศ :

ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, ไทย

 

 

 

งานอภิบาลในประเทศกัมพูชา  

 

 

 

 ศูนย์การเรียนรู้อุร์สุลิน

 

  

 

  ศาสนบริการ

   

 โรงเรียนอนุบาลอุร์สุลิน

 

 สอนภาษาไทย

 

 ศูนย์สาธารณสุข

 

 การเรียนการสอนที่โรงเรียนอนุบาล