ประวัติการก่อตั้งคณะอูร์สุลิน

ประวัติการก่อตั้งคณะอุร์สุลิน

ประวัติคณะอุร์สุลิน

       หลังจากที่นักบุญอัญจลาได้ถึงแก่มรณภาพลงแล้ว คณะอุร์สุลินได้ขยายไปอย่างรวดเร็วในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ในปลายศตวรรษที่ 16 นี้ และเข้าไปสู่ฝรั่งเศสก่อนสิ้นศตวรรษที่ 16 นี้ จากนั้นมีการเผยแพร่เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ เช่น เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรเลีย ทางตะวันออกของยุโรป อังกฤษ ไอร์แลนด์ สเปนและโปรตุเกส นักบวชอุร์สุลิน ได้เข้าสู่ดินแดนใหม่ที่เมืองควีเบค ( Quebec) แคนาดา ใน ปี ค.ศ. 1639 โดยนักบุญ มารี (Mary of The Incanation) และที่นิวออร์ลินส์ (New Orleans) ในประเทศสหรัฐฯ ปี ค.ศ. 1727 ในสมัยการปฏิวัติของฝรั่งเศส (French Revolution) มีนักบวชของคณะฯ สองกลุ่มที่ฝรั่งเศส ได้ยอมสละชีวิตเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า ในเวลาต่อมาแรงจูงใจอันเดียวกันที่จะแพร่ธรรม ทำให้นักบวชมุ่งเข้าสู่อเมริกาใต้ อัฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย

       การดำเนินวิถีชีวิตภายนอก ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานที่ ดังนั้น นักบวชจึงเริ่มอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มแล้วเข้าเป็นเขตพรตในศตวรรษ ที่ 17 (ซึ่งเดิมที่สมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านของตน) ในเวลาต่อมาได้เรียนคณะนักบวชนี้ว่า "คณะของนักบุญอุร์สุลา" (Order Sister of st. Ursula หรือ O.S.U ซึ่งเป็นตัวอักษรที่นักบวชใช้เขียนหลังชื่อตัวเอง) แต่เธอก็ไม่เคยลืมหรือละทิ้งจิตตารมณ์แห่งการแพร่ธรรมเดิม

 

       ส่วนใหญ่นักบวชอุร์สุลินนั้นทำงานในการแพร่ธรรมที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาโดยตรง อย่างไรก็ดีหลังจากสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้มีการแพร่ธรรมโดยวิธีต่าง ๆนอกจากนั้น จำนวนสมาชิกของคณะลดลงจึงจำเป็นต้องมีการ ปิดโรงเรียนหลายแห่ง ปัจจุบันนี้นักบวชของคณะได้ปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการกลับมาสู่แบบเดิมของนักบุญอัญจลา

 

 

การก่อตั้งสหภาพโรมัน

       สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ทรงเห็นว่านักบวชอุร์สุลิน กระจัดกระจายอยู่ในสังฆมณฑลต่างๆ หลายประเทศ จึงสมควรที่จะผนึกกำลังกันทำงานแพร่ธรรมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยพระหรรษทานจากการดลใจของพระจิตเจ้า คุณแม่แชงจูเลียน โฮมรี จากอารามเมือง บรัวส์ ประเทศฝรั่งเศส ได้มีหนังสือเชิญชวนให้อารามอุร์สุลินต่างๆส่งผู้แทนไปประชุมปรึกษาหารือกันที่กรุงโรม

       ในที่สุดก็ได้ตกลงกันรวมอารามต่างๆ ที่เห็นด้วยเข้าเป็นอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1900 สามวันก่อนที่พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 จะสิ้นพระชนม์ คือวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.1903 พระองค์ทรงเห็นชอบรับรองสหภาพโรมันเป็นการถูกต้องตามกฎหมายของพระศาสนจักร ดังนั้น วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1984 เป็นต้นไป จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาคณะ

 

       สหภาพโรมันประกอบด้วยภาค 26 ภาค มีสมาชิกประมาณ 2,100 คน ใน 32 ประเทศของโลก ซึ่งมีภาคของประเทศไทยร่วมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีนักบวชอุร์สุลินอีกหลายพันคนในกลุ่มอื่นๆที่ยอมรับว่านักบุญอัญจลาเป็นผู้สถาปนาคณะของเขา

 

 

เรียบเรียงจาก

หนังสือคณะอุร์สุลิน แห่งสหภาพโรมัน ปี ค.ศ. 1985 
หนังสือที่ระลึก 7 รอบ 84 ปี มาแมร์ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟลด์ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2006 
หนังสือนักบวชหญิงและชายในประเทศไทย
อ้างถึงใน http://haab.catholic.or.th/priest/priestsister/osu.html