นักบุญ Marie of the Incarnation

  • Print

 

นักบุญ Marie of the Incarnation

 

           Marie Guyart เกิดปี ค.ศ. 1599 ที่เมืองตูร์ (Tours) ประเทศฝรั่งเศส การเสียชีวิตของท่านในปี ค.ศ. 1672 ที่แคนาดาได้ทำให้กระแสเรียกที่ขัดแย้งกันในฐานะ ภรรยา มารดา นักบวชในเขตพรต และมิชชันนารี (ผู้เผยแผ่ศาสนา) สู่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ได้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว หลังจาก 17 ปี ของความเป็นม่ายและความปรารถนาอันลึกลับแห่งพระวรสารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Marie ได้ออกเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปกับเพื่อนร่วมงานอุร์สุลินสองท่าน เพื่อประกาศข่าวดีให้แก่เด็ก ๆ ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ

 

           ด้วยเหตุนี้ Marie จึงถือได้ว่าเป็นนักบวชหญิงคนแรกของทวีปนั้น Marie เขียนไว้ว่า “องค์พระจิตเจ้าผู้ทรงนำทางดิฉัน ทรงคอยเฝ้าดูแลดิฉันด้วยความรักยิ่ง ทรงโน้มนำดิฉันไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกันเสมอ นั่นคือการปฏิบัติฤทธิ์กุศลต่าง ๆ ... เพื่อที่จะให้ดิฉันดำเนินตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร ซึ่งตั้งแต่แรกเริ่ม วิญญาณของดิฉันมีความสนใจพิเศษในความปรารถนาที่จะถูกครอบครองอย่างสมบูรณ์โดยจิตของพระคริสตเยซู พระองค์ทรงประทานความสมบูรณ์นี้แก่ดิฉันในระดับที่จะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย การครอบครองโดยสมบูรณ์นี้สำเร็จไปได้โดยกิจการศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน โดยพระองค์ทรงนำดิฉันด้วยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ซึ่งถ้าดิฉันได้ร่วมมือตอบสนองการทรงนำนั้นอย่างครบครัน ความก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ของดิฉันคงจะแตกต่างไปอย่างมาก .... ดิฉันวิงวอนต่อพระเจ้าองค์แห่งความดี คู่ชีวิตที่น่าเชิดชูบูชา โปรดกรุณาลบล้างมลทินทั้งมวลของดิฉันด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และโปรดเมตตาต่อดิฉันผู้เป็นคนบาปด้วยเทอญ...”

 

           * Marie of the Incarnation ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีในปี ค.ศ. 1980 ท่านได้รับการยกย่องไม่เพียง เป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบุญอุร์สุลาแห่งสหภาพแคนาดาเท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของประเทศแคนาดาอีกด้วย

 

จาก ..... หนังสือ “PEOPLE ’S COMPANION to the BREVIARY VOLUME II” วันที่ 30 เมษายน

 

           Marie of the Incarnation ได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2014 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส