นักบุญ Marie of the Incarnation

 

นักบุญ Marie of the Incarnation

 

           Marie Guyart เกิดปี ค.ศ. 1599 ที่เมืองตูร์ (Tours) ประเทศฝรั่งเศส การเสียชีวิตของท่านในปี ค.ศ. 1672 ที่แคนาดาได้ทำให้กระแสเรียกที่ขัดแย้งกันในฐานะ ภรรยา มารดา นักบวชในเขตพรต และมิชชันนารี (ผู้เผยแผ่ศาสนา) สู่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ได้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว หลังจาก 17 ปี ของความเป็นม่ายและความปรารถนาอันลึกลับแห่งพระวรสารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Marie ได้ออกเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปกับเพื่อนร่วมงานอุร์สุลินสองท่าน เพื่อประกาศข่าวดีให้แก่เด็ก ๆ ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ

 

           ด้วยเหตุนี้ Marie จึงถือได้ว่าเป็นนักบวชหญิงคนแรกของทวีปนั้น Marie เขียนไว้ว่า “องค์พระจิตเจ้าผู้ทรงนำทางดิฉัน ทรงคอยเฝ้าดูแลดิฉันด้วยความรักยิ่ง ทรงโน้มนำดิฉันไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกันเสมอ นั่นคือการปฏิบัติฤทธิ์กุศลต่าง ๆ ... เพื่อที่จะให้ดิฉันดำเนินตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร ซึ่งตั้งแต่แรกเริ่ม วิญญาณของดิฉันมีความสนใจพิเศษในความปรารถนาที่จะถูกครอบครองอย่างสมบูรณ์โดยจิตของพระคริสตเยซู พระองค์ทรงประทานความสมบูรณ์นี้แก่ดิฉันในระดับที่จะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย การครอบครองโดยสมบูรณ์นี้สำเร็จไปได้โดยกิจการศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน โดยพระองค์ทรงนำดิฉันด้วยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ซึ่งถ้าดิฉันได้ร่วมมือตอบสนองการทรงนำนั้นอย่างครบครัน ความก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ของดิฉันคงจะแตกต่างไปอย่างมาก .... ดิฉันวิงวอนต่อพระเจ้าองค์แห่งความดี คู่ชีวิตที่น่าเชิดชูบูชา โปรดกรุณาลบล้างมลทินทั้งมวลของดิฉันด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และโปรดเมตตาต่อดิฉันผู้เป็นคนบาปด้วยเทอญ...”

 

           * Marie of the Incarnation ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีในปี ค.ศ. 1980 ท่านได้รับการยกย่องไม่เพียง เป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบุญอุร์สุลาแห่งสหภาพแคนาดาเท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของประเทศแคนาดาอีกด้วย

 

จาก ..... หนังสือ “PEOPLE ’S COMPANION to the BREVIARY VOLUME II” วันที่ 30 เมษายน

 

           Marie of the Incarnation ได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2014 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส