สาส์นสมัชชาคณะ 2013

 

 

 

สาส์นสมัชชาคณะ 2013

 

“...เราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติ และรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ... เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า...”

อสค. 36: 24,26

 

*ในฐานะกลุ่มชนผู้มีความเชื่อในพระเจ้าและอุทิศตนเพื่อพันธกิจของพระองค์ เราขานรับพระพรดวงจิตแจ่มใส—ดวงใจใหม่สด *

** ด้วยพลังความกล้าหาญของอัญจลา เราหาญกล้าปรับเปลี่ยนตัวตนตามวิถีที่ปรารถนาให้โลกเปลี่ยนแปลง **

*** สมัตรสมานเป็นหนึ่งเดียวในความเห็นอกเห็นใจกัน และด้วยพลังหนุนนำจากพระวรสาร เราเปิดจิตใจโอบรับเสียงร้องคร่ำครวญของผืนแผ่นดินและปวงประชาทั้งมวล ***

“จงลงมือทำงาน กระตือรือร้น จงเชื่อ จงพยายาม จงมีความหวัง เพรียกร้องหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ...”

(คำแนะนำของ น. อัญจลา – อารัมภบท ข้อ 17)

--------------------------------------------------------------------------

 

สาสน์สมัชชา คณะอุร์สุลิน ค.ศ. 2007

 

 

จงเข้มแข็งและมั่นใจเถิด
อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย
ท่านไปในถิ่นฐานใด 
พระเจ้าทรงสถิตกับท่าน

โยชูวา 1 , 9

เสริมพลังแกร่งกล้า
ด้วยพระวาจาของพระเจ้า และการเข้าร่วมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ 
ให้เรามีความกล้าหาญ ข้ามโพ้นพรมแดน 
และพร้อมกับอัญจลา ...
เป็นเครื่องหมาย แห่งการคืนดีกัน และความหวัง