ชีวิตจิตของคณะอุร์สุลิน

ชีวิตจิตของคณะอุร์สุลิน


ชีวิตจิตอุร์สุลินมีต้นกำเนิดมาจากพระวรสาร และได้รับการหล่อเลี้ยงจากธรรมประเพณีด้านชีวิตจิตอันทรงคุณค่าของพระศาสนจักร ลักษณะสำคัญบางประการของชีวิตจิตอุร์สุลินตามธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาคือ

  • มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิต
  • รับใช้ประชากรของพระเจ้าด้วยชีวิตเพ่งพิศรำพึง ซึ่งกลมกลืนไปในการปฏิบัติภารกิจ
  • พิธีบูชาขอบพระคุณ คือ แก่นสำคัญของชีวิตพิธีกรรมของเรา
  • ร่วมกับพระศาสนจักรในพิธีนมัสการสำคัญๆในการทำวัตรประจำยาม
  • การภาวนาส่วนตัวเป็นความสำคัญอันจำเป็นของชีวิต