Members of Ursuline in Thailand


Members of Ursuline in Thailand 
 

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย 
Sister Thipkanok Prasopchokchai ,OSU

อธิการิณีคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันประเทศไทย 

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 

“จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู” (1ธส5:18)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 

“ขอให้คนที่เอาใจใส่คณะอย่างดีทีเดียว จงได้รับพระพร ถ้าเธอทำสิ่งเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์จริง ๆ ดังที่ พระจิตเจ้าทรงดลใจเธอ ตามกาลและกรณีแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว ก็จงยินดีเถิด จงดำเนินต่อไปด้วย    ความ    เต็มใจ” (พินัยกรรม มรดกสุดท้าย 13,14) 


ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี
Sister Somchitr Krongboonsri ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะพินาศเลย และไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้ เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ยน. 10: 27-30

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
“ให้ทุกคนพยายามบากบั่นที่จะตัดตัวเองออกจากทุก ๆ สิ่งและวางความสุข ความรัก ความปรีด์เปรมในพระเจ้า...แต่องค์เดียวพร้อมทั้งในพระญาณสอดส่องที่เอื้อารีอย่างเหลือล้น” (พระวินัยบทที่ 11)

ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ 
Sister Chintana Chatrasubhang ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์
"อย่ากลัวเลยเราจะปกป้องคุ้มครองเจ้า เราเรียกเจ้าตามชื่อ 
เจ้าเป็นของเรา" ...อิสยาห์ 43.1

"ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้" ลูกา 1.38

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
"เธอจะไม่พบที่พึ่งพาอื่นใด นอกจากแทบพระบาทพระเยซูคริสตเจ้า" (คำแนะนำประการที่ 7, 27)

ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา
Sister Wimol Suthapreeda ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์
พระเยซูเจ้าทรงเรียก “มารีอา” เธอหันไปดูก็ร้องเป็นภาษาฮีบรูว่า “รับโบนี” (ยน20:16)
“รับโบนี” = ความผูกพันสนิทชิดใกล้กัน

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 

“แม่จะอยู่ท่ามกลางเธอเสมอ ช่วยเธอสวดภาวนา”(คำแนะนำประการสุดท้าย ข้อ 20)

ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ
Sister Malinee Kohasuwan ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
พระเป็นเจ้าเป็นองค์ความรัก ความรักเป็นบ่อเกิดฤทธิ์กุศลทั้งปวง ( 1 โครินธ์ 13:1-13)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา

ข้อ 46 ชีวิตฝ่ายจิต 
ตามแผนการนิรันดรของพระบิดา พระองค์ได้ทรงเลือกเราในพระบุตร ให้มีส่วนในชีวิต พระผู้ซึ่งเป็นองค์ความรัก โดยทางพระจิตเจ้า เราถูกเรียกให้เติบโตขึ้น ในความรักอย่างไม่หยุดยั้ง จนบรรลุวุฒิภาวะอันสมบูรณ์ จนกระทั่งพระผู้เป็นเจ้าจะได้ทรงเจริญขึ้นในเรา

ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ
Sister Phuangpet Huatsiri ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์

“จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ เพื่อความยินดีของท่านจะสมบูรณ์” (ยน16:21)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา

“พระเจ้าทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์ตามกาลเวลาและเมื่อทรงพอพระทัย” (คำแนะนำ 8:9)

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต
Sister Ratchanee Disudchit ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
ยอบ 3:30 "พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น และข้าพเจ้าต้องด้อยลง"

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
"ขอให้ที่พึ่งที่สำคัญของเธอ อยู่แทบพระบาทพระเยซู" 
(พินัยกรรมสุดท้าย 3)

ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ 
Sister Kanya Kuwinphan ,OSU

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา

"ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องบัญญัติกฎใหม่ ๆ หรือต้องทำอะไรแตกต่างออกไป ตามกาลเวลาและสถานการณ์แวดล้อม ก็ขอให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และทำโดยอาศัยคำแนะนำที่ดี" มรดกสุดท้าย ข้อ 2

ซิสเตอร์พรประภา เที่ยงงามดี 
Sister Pornprapha Tiengnamdee ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
พระองค์ทรงเลือกคนที่ไม่มีความรู้และต่ำต้อย (โครินธ์ 1 1:26-27) 
พระองค์ทรงเลือกสิ่งที่มนุษย์เห็นว่าอ่อนแอ ไม่มีคุณค่า

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
จงมองดูตัวเองเป็นดังบริกรผู้รับใช้ ด้วยคิดว่าเรามีความจำเป็นต้องรับใช้ผู้อื่น มากกว่าที่ผู้อื่นมีความจำเป็นต้องมีเราเป็นผู้รับใช้

ซิสเตอร์ประไพ กิจทวี 
Sister Praphai Kittavee, osu 

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 

“อย่ากลัวเลย เพราะเราไถ่ท่านแล้ว เราเรียกชื่อท่านแล้ว ท่านเป็นของเรา” (อสย43:1)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 

"และในพระผู้เป็นเจ้า เขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่าง และเมื่อแยกห่างจากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว เขาก็มองดูตัวเขาเอง   ว่ายากจนจริง ๆ เห็นเป็นแต่เพียงความว่างเปล่า และกับพระองค์เขาก็มีทุกอย่าง" (พระวินัย-ความยากจน    บทที่ 10 ข้อ 6)

VANTANA%20SATISSARAT

ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต 
Sister Wantana Satissarat ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอ (มธ. 5.37)

ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาตัวเปล่า และ ข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า (ยบ. 1.21)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
ลงมือทำ รีบเข้าเถิด เชื่อเถิด พยายามเถิด เรียกหาพระเจ้าจากขั้วลึกแห่งหัวใจ แล้วเธอจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างไม่ต้องสงสัย (อัญจลา-คำแนะนำ)

 

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล 
Sister Bunsom Narumitchitskul ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
“ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขา พลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ ” 
.... ยอห์น 4, 14

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
ขอให้ที่พึ่งที่สำคัญของเธอเสมอนั้น จงเป็นการรวมตัวกันแทบพระยุคลบาทพระเยซูคริสตเจ้า ณ ที่นั้น ทุกคนจงสวดบทภาวนาด้วยใจศรัทธาที่สุด ...พินัยกรรม มรดกสุดท้าย ข้อ 3-4

ซิสเตอร์จุรี กีระกิตติวาทย์ 
Sister Churi Kirakittivad ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
"เราเป็นหนทางความจริงและชีวิต" ... ยน 14.6

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
"สิริโรจนาแด่พระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว"

ซิสเตอร์อรศรี มนตรี 
Sister Orasri Montri ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์
“เรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์” (ยน.10:10 

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา

“ขอให้ที่พึ่งที่สำคัญของเธอเสมอนั้น จงเป็นการรวมตัวกันแทบพระยุคลบาทพระเยซูคริสตเจ้า” (พินัยกรรม มรดกสุดท้าย ข้อ 3)

ซิสเตอร์เพ็ญประภา วงศ์สาย 
Sister Penprapha Wongsai ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์
"อย่ากลัวเลย เพราะเราไถ่ท่านแล้ว เราเรียกชื่อท่านแล้ว ท่านเป็นของเรา" อสย.43:1 

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา

​" จงโอบอ้อมอารีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น"

 

ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา 
Sister Ruangkanjana Chinnapha ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
ในความรักไม่มีความกลัว (1ยอห์น 4: 18)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
พระเจ้าไม่ประสงค์จะบังคับใครเลย เพียงแต่ เสนอ เชิญชวน และแนะนำเท่านั้น (พินัยกรรม 3: 10-11)

SUCHITRA%20SUWAWUN

ซิสเตอร์สุจิตรา สุวาวัลย์ 
Sister Suchitra Suwawun ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป ก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้า...คอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวมากเกินไป...การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ใด ฤทธิ์เดชของเราก็มีขึ้นเต็มที่ที่นั่น... ข้าพเจ้าภูมิใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้า 
( 2 คร. 12 : 7 - 9)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา
เหนือสิ่งอื่นใด จงแน่ใจว่าท่านจะไม่กระทำการใดให้สำเร็จด้วยการบังคับ เพราะพระเจ้าโปรดปรานหัวใจที่อิสระแก่ทุกคน และพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะบังคับใคร พระองค์ใช้เพียงวิธีการของการเสนอแนะ เชื้อเชิญและให้คำแนะนำ ( พินัยกรรม 3)

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ 
Sister Sirilak Suwapap ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 

"ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดิน และตายไป มันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันตาย มันก็จะ         เกิดผลมากมาย"(. ยน12:24)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา

"จงลงมือทำงาน กระตือรือร้น จงเชื่อ จงพยายาม จงมีความหวัง เพรียกร้องหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ"
(คำแนะนำ อารัมภบท ข้อ17)

 

ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล 
Sister Ladaporn Pichitpasutadol ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
“พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย” ( ลก. 3: 51) 
“อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน” ( โรม 13:8)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา
... ถ้าเธอรัก ... ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรอันร้อนแรงและดูดดื่มแล้ว จะเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไม่จารึกพวกเขาแต่ละคนลงในความทรงจำ และในหัวใจของเธอ (พินัยกรรม มรดกที่สอง)

MALIWAN%20CHAMRASTARANGKOON

ซิสเตอร์มลิวัลย์ จำรัสธรางกูล 
Sister Maliwan Chamrastarangoon ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
จงเป็นผู้มีใจเมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงเมตตากรุณา 
(ลูกา 6: 36) 
จงเรียนแบบจากเรา ที่ใจสุภาพและอ่อนโยน

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
ให้รู้จักหัวเราะ (คำแนะนำข้อ 10) 
ให้ความประพฤติ กิจกรรมและวาจาร เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร และให้รู้จักอดทนทุกิ่งด้วยความพากเพียร (คำแนะนำข้อ 18)

ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร 
Sister Pensri Horae ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
“I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me” (Philippians 4:13)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
“Have hope and firm faith in God for he will help you in everything”

SIPHIM%20XAVIER

ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ 
Sister Siphim Xavier ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
ไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ( รม. 8: 39) 
Nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God. ( Rome 8: 39)
เพราะว่า เจ้าประเสริฐในสายตาเรา และ ได้รับเกียรติ และ เรารักเจ้า ...
อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า (อสย. 43: 4 – 5) 
Because you are precious to me and because I love you and give you honour. 
Do not be afraid – I am with you! …. (Isaiah 43: 4-5)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
“มุ่งทำทุกสิ่งเพื่อสรรเสริญ และถวายสิริมงคลแด่พระองค์ ” ….. คำแนะนำ อารัมภบท ข้อ 18
Direct everything to the praise and glory of God. ….. Counsels Prologue no. 18

ซิสเตอร์นฤมล เจริญกุล 
Sister Narumon Charoenkul ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์
“ความรักนั้นต้องอดทนนานและกระทำคุณให้” (1โครินทร์ 13:4) 

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา

“ขอให้ที่พึ่งที่สำคัญของเธอเสมอนั้น จงเป็นการรวมตัวกันแทบพระยุคลบาทพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์     จะอยู่ท่ามกลางเธอโดยไม่มีข้อสงสัยเลย  และจะให้ความสว่างแก่เธอ -จะสอนเธอเยื่ยงอาจารย์ที่ดีแท้ ว่า      เธอควรจะทำอะไร” (พินัยกรรม มรดกสุดท้าย ข้อ 3,5)

ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร 
Sister Jantana Wongsankakorn ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์

"มนุษย์​เอ๋ย พระ‍องค์​ทรงบอกท่านไว้แล้ว​ว่า​อะไร​ดีและ​พระ‍ยาห์เวห์ทรง​ประ‌สงค์​สิ่งใดจากท่าน คือให้​ท่านปฏิบัติ​ความ​ยุติ‍ธรรม​และ​ให้​รักความเมตตา และ​​ดำ‌เนิน​ชีวิต​อย่างถ่อมตน​กับ​พระ‍เจ้า​ของท่าน"มีคาห์  6:8

He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you?

To act justly and to love mercyand to walk humbly[a] with your God.Micah 6:8

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา
"แม่ขอบอกว่า การอยู่ด้วยกันโดยมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น เธอจะเป็นเหมือนดั่งป้อมปราการที่มั่นคง หรือ เป็นหอคอยที่ไม่มีใครหักเข้าไปได้" จาก คำแนะนำประการสุดท้าย ข้อ 15 

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล 
Sister Prapatsorn Srivorakul ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์
"พระจิตแห่งพระเจ้า ทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพ แก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่า จะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า" ... ลูกา 4:18-19

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา
เริ่มต้นที่ดีเท่านั้นยังไม่พอต้องยืนหยัดมั่นคงตลอดไป 

For  it  not  enough  to  begin  if  one  does  not  also persevere. St. Angela Merici 

ซิสเตอร์นงนุช เรือนคำ 
Sister Nongnut Rueankham ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
จงเผ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ตกเข้าไปในการทดลอง... ” มก.14, 38

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 

… เธอจะไม่พบที่พึ่งพาอาศัยอื่นใด นอกจากแทบพระบาทพระเยซูคริสตเจ้า(คำแนะนำประการที่ 7: 27)

…You will find no other recoursethen to take refuge at the feet of Jesus Christ.

ซิสเตอร์แพรดี มณีรัตนวงศ์สิริ 
Sister Praedee Maneeratanavongsiri ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
เพราะถ้าผู้ใดจะได้ของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา 
(มัทธิว 16 : 26)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา
ที่ที่ดีที่สุดคือแทบพระบาทพระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน

SONGSAENG%20THINWAN

ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ 
Sister Songsaeng Thinwan ,OSU

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 

"เมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั้น" (คส. 3:17)

font-family:JasmineUPC;color:#002060'>…You will find no other recoursethen to take refuge at the feet of Jesus Christ.

 ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 

“จงโอบอ้อมอารี น่ารักกับทุกคน”

Be to all a good odour of virtue (Counsel 5:14).St.AngelaMerici

ซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์

Sister Thaweelux Wannasrirat, OSU 

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเสริมกำลังให้ท่านมั่นคง และทรงคุ้มครองท่านจากมารร้าย”   (2 ธส3:3)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 

“ทำกิจการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความพากเพียรอดทนและด้วยความรัก” (พินัยกรรม มรดก4:6)

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว

Sister Suwanna CHAIPORNKAEW

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
"พระองค์ทรงรักผู้ที่เป็นของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด" จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์" (ยอห์น 13, 1)

"Having loved his own who were in the world, he loved them to the end." from Holy Bible - New Revised Standard Version. Catholic Edition, Anglicized Text."

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
"ฉะนั้น เธอจะต้องสวดภาวนาให้มากๆ เพื่อวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานความสว่างให้เธอ และแนะนำเธอ และสอนเธอว่าในภารกิจนี้เธอควรจะทำอะไรให้สมกับความรักพระองค์" (คำแนะนำ อารัมภบทข้อ 7)

"How much, therefore, must you pray God to enlighten you, and direct you, and teach you what you have to do for love of him in this task."

ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์

Sister Pilaiwan  KITSAWAT

ข้อความประทับใจจากพระคัมภีร์ 
“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” (ลก 1:46)

ข้อความประทับใจจากคำสอนของนักบุญอัญจลา 
"ให้เขามีแต่พระเยซูคริสตเจ้าเป็นสมบัติอย่างเดียวของเขาเท่านั้น" (คำแนะนำประการที่ 5, 43)

ซิสเตอร์พวงผกา ประภาสสันต์

Sister  Puangpaka  PRAPASSAN

  

"จงปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของพระเจ้า พระองค์จะทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์ตามกาลเวลา" (คำแนะนำประการที่ ๘ ข้อ ๙)
 
"จงชื่นชมเถิด จงดำเนินชีวิตอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตอยู่กับท่าน" (๒ โครินธ์ ๑๓, ๑๑)

 

 

 

 

 

 ซิสเตอร์สุพรรษา ทามาตร

Sister Supunsa  TAMART

"จงลงมือทำงาน กระตือรือร้น จงเชื่อ จงพยายาม จงมีความหวัง เรียกร้องหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ เพราะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอจะได้เห็นสิ่งที่น่าพิศวง" (คำแนะนำ อารัมภบท)
 
"อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา" (โรม ๑๒:๙-๑๒)