คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าคณะฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าคณะฯ

1. มีความประสงค์ที่จะอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้า

2. หญิงสาวอายุ 18 ปีขึ้นไป

3. สุขภาพแข็งแรง

 

ลำดับขั้นของการฝึกตนในคณะฯ

1. ผู้สนใจ

2. โปสตุลันต์        6 เดือน – 2 ปี

3. โนวิส            2 ปี

4. ปฏิญาณครั้งแรก   5 – 9 ปี

5. ปฏิญาณตนตลอดชีพ

หมายเหตุ* 

สำหรับผู้สนใจเข้าคณะฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรอยตามจิตตารมณ์ของคณะอุร์สุลิน คณะอุร์สุลินได้จัดกิจกรรมบวชแรมวารของคณะซึ่งเป็นโครงการที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายสิบปี โดยการบวชแรมวารนี้เป็นหนทางหนึ่งที่ผู้สนใจเข้าคณะฯ จะได้สัมผัสชีวิตจิตของคณะอุร์สุลิน