สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_10.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

อธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลินประเทศไทย
และคณะที่ปรึกษา วาระ 2020-2023
 
คุณแม่ซูซาน ฟลัด อัคราธิการิณี คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ร่วมกับคณะที่ปรึกษา
ได้แต่งตั้ง ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย ดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย
เป็นวาระที่สอง ระหว่างปี ค.ศ.2020-2023 และคณะที่ปรึกษา 4 ท่าน ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับซิสเตอร์ทิพย์กนก
ได้แก่ ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา ซิสเตอร์มลิวัลย์ จำรัสธรางกูล ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล
และซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว
ขอขอบพระคุณซิสเตอร์เพ็ญประภา วงศ์สาย ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล
และซิสเตอร์นงนุช เรือนคำ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นทีมที่ปรึกษาภาคร่วมกับซิสเตอร์ทิพย์กนก
ครบวาระ 3 ปี ค.ศ. 2017-2019 ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจอย่างดีเสมอมา
ขอคำภาวนาจากทุกท่าน ตามคำภาวนาของคุณแม่ซูซานที่ว่า
“ขอพระจิตของพระเจ้าเสริมพลังเราทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้และขอโปรดช่วยเราให้จับตามอง
ที่องค์พระเยซูเจ้าในขณะที่เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนโลก ขับเคลื่อนไปสู่ชีวิตใหม่”
ภาพหมู่
(แถวนั่ง จากซ้าย) ซ.เพ็ญประภา วงศ์สาย ซ.ทิพย์กนก ประสพโชคชัย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา
(แถวยืน จากซ้าย) ซ.มลิวัลย์ จำรัสธรางกูล ซ.ประภัสสร ศรีวรกุล ซ.สุวรรณา ชัยพรแก้ว ซ.นงนุช เรือนคำ
Thai Ursuline Provincial and the Provincial Councillors during 2020-2023
Mother Susan Flood, the Prioress General of the Urulines of the Roman Union with her councilors,
appointed Sr Thipkanok Prasopchokchai as Provincial for her second mandate during 2020-2023
and the following sisters to work with her as Provincial Councillors: Sr Ruangkanjana Chinnapha,
Sr Maliwan Chamrastarangkoon, Sr Prapatsorn Srivorakun and Sr Suwanna Chaipornkaew.
We are very grateful to Sr Penprapha Wongsai, Sr Ruangkanjana Chinnapha, Sr Prapatsorn Srivorakun
and Sr Nongnut Rueankham who served on the previous Councilors with Sr Thipkanok during 2017-2019.
Please pray for us according to the prayer of Mother Susan
“May the Holy Spirit strengthen us all in this difficult time and help us keep our eyes fixed
on Jesus as we move ahead as a Global Community into new life”.
Group Photo
(Sitting row from left) Sr Penprapha Wongsai Sr Thipkanok Prasopchokchai
Sr Ruangkanjana Chinnapha
(Standing row from left) Sr Maliwan Chamrastarangkoon Sr Prapatsorn Srivorakun
Sr Suwanna Chaipornkaew Sr Nongnut Rueankham

  

  

 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women