สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_28.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

- พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสที่นักเรียนคาทอลิกมาแตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับศีลกำลัง 

- Give thanks to God at the Eucharistic Celebration on the occasion of grade 9th students of Mater Dei who received the sacrament of Confirmation

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

 

- ฟื้นฟูจิตใจ และรับศีลอภัยบาปครั้งแรก กับคุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์และคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง เครดิตภาพ ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

- First sacrament of Reconciliation and First Holy Communion

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women