สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_29.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

กิจกรรมในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส 

the French National Day

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

รับพรคุณพ่อใหม่จากคณะเบธาราม เชียงใหม่

Celebrate their first Mass

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

สังฆมณเชียงรายจัดให้มีการประชุมร่วมของคณะสงฆ์

และนักบวช ชาย -หญิง

Chiangrai Diocese arranged the meeting of

priests and religious men-women

อ่านรายละเอียด/ Read More

เยี่ยมและพบปะสมาชิกบ้านปิยมาตย์ - เชียงคำ

และเทอดไทย 

 Visited and met the sisters of Piyamart -

Chiangkham and Theudthai

อ่านรายละเอียด/ Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women