สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_19.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

พัชรสมโภช และ สุวรรณสมโภช

  

รื้อฟื้้นการปฏิญาณครบรอบ 60 ปี

ซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ

และรื้อฟื้นการปฏิญาณครบรอบ 50 ปี  

ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล

ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ

ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต

ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

เทศกาลมหาพรตปี 2018

เทศกาลมหาพรตปี 2018

เริ่มต้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ และไปสิ้นสุดวันพฤหัสฯ ที่ 29 มีนาคม

 เทศกาลมหาพรตเริ่มขึ้นในวันพุธรับเถ้าของแต่ละปี คริสตชนจะเริ่มต้นการอดอาหาร พลีกรรม ใช้โทษบาป เป็นระยะเวลา 40 วัน เพื่อระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร เป็นเวลา 40 วัน

 

Lent for the year 2018 is celebrated/ observed on Wednesday, February 14 ending on Thursday, March 29.

Lent begins on Ash Wednesday each year and for Christians starts the 40 day period of fasting. The day represents the 40 days Jesus spent fasting in the wilderness.

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 

- มิสซาเพื่อดวงวิญญาณน้องชายซิสเตอร์วันทนา

- Mass for the repose of the soul of sister Wantana’s brother                                                                   

 คลิกเพื่ออ่าน Read More                    

-ร่วมพิธีมิสซาและพิธีภาวนาไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของยอแซฟ แกฮั้ว แซ่อึ้ง ซึ่งเป็นบิดาของซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์, OSU. 

- The repose of the soul of Joseph Kaehua Sae-Ung the father of sister Thaweelux Wannasrirat, osu

 คลิกเพื่ออ่าน Read More 

- ฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน

- Celebrated the patronage Saints of four colors Houses

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More        

- ร่วมภาวนาไว้อาลัย

- Prayer for the repose of the soul 

 

คลิกเพื่ออ่าน Read More

 


อดีตกาลแห่งชั้นอนุบาล

อดีตกาลแห่งชั้นอนุบาล ร.ร.มาแตร์เดอี ที่ในหลวงทรงเรียน ปื ๒๔๗๕
 
ในหลวงตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปโรงเรียนมาแตร์เดอี ถนนเพลินจิตขณะมีพระชนมายุ ๔ ชันษา 

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

อธิการเจ้าคณะภาค และคณะที่ปรึกษา ชุดใหม่

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

 

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย : อธิการเจ้าคณะภาค และอธิการบ้านมาแตร์เดอี

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี    :          อธิการบ้านเรยีนาเชลี

ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล   :  อธิการบ้านวาสุเทวี

ซ.จันทนา  วงค์สรรคกร :      กลับจากพะตะบอง กัมพูชา ประจำอยู่ที่บ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.กัญญา  คุวินทร์พันธุ์ :   ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.สุพรรษา  ทามาตร :    ประจำบ้านบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พวงผกา  ประภาสสันต์ :   ประจำบ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.ประภัสสร  ศรีวรกุล :   ประจำบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พิไลวรรณ  กิจสวัสดิ์ :    ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.บุญสม  นฤมิตรจิตสกุล :   ประจำบ้านเรยีนา  เชียงใหม่

“พบพระในทุกสิ่ง 2559”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ซิสเตอร์จุรี ซิสเตอร์สุวรรณา และคณะครูมาแตร์เดอี เข้าร่วมกิจกรรม “พบพระในทุกสิ่ง 2559” จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

Read more...

Page 1 of 2

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women