สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_25.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ฉลองวันก่อตั้งคณะ

ฉลองวันก่อตั้งคณะ

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2017 คณะอุร์สุลินฉลองวันก่อตั้งคณะเป็นเวลา 482 ปีตั้งแต่ที่นักบุญอัญจลา เมริชีได้ตั้งคณะเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.1535 และวันที่ 28 พฤศจิกายน ทางคณะฉลอง 117 ปีของการก่อตั้งสหภาพโรมัน โดยมีอุร์สุลินที่เคยเป็นเอกเทศมารวมตัวอย่างเป็นทางการ เราจึงได้ชื่อว่า เป็นคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน


สุขสันต์วันฉลองวันตั้งคณะ และวันฉลองสหภาพโรมันแด่พี่น้องทุก ๆ คน

 

 

November 25th 2017 the Ursulines celebrated its 482 years since Saint Angela Merici founded the group on November 25th 1535 and on November 28th the Ursulines celebrated its 117 years of the foundation of Roman Union when the Ursulines who were autonomous came toget her to form a union formally, that’s why we are called the Ursulines of the Roman Union.
Happy Foundation and Roman Union Day to each sister.

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

อธิการเจ้าคณะภาค และคณะที่ปรึกษา ชุดใหม่

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

 

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย : อธิการเจ้าคณะภาค และอธิการบ้านมาแตร์เดอี

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี    :          อธิการบ้านเรยีนาเชลี

ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล   :  อธิการบ้านวาสุเทวี

ซ.จันทนา  วงค์สรรคกร :      กลับจากพะตะบอง กัมพูชา ประจำอยู่ที่บ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.กัญญา  คุวินทร์พันธุ์ :   ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.สุพรรษา  ทามาตร :    ประจำบ้านบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พวงผกา  ประภาสสันต์ :   ประจำบ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.ประภัสสร  ศรีวรกุล :   ประจำบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พิไลวรรณ  กิจสวัสดิ์ :    ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.บุญสม  นฤมิตรจิตสกุล :   ประจำบ้านเรยีนา  เชียงใหม่

“พบพระในทุกสิ่ง 2559”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ซิสเตอร์จุรี ซิสเตอร์สุวรรณา และคณะครูมาแตร์เดอี เข้าร่วมกิจกรรม “พบพระในทุกสิ่ง 2559” จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

Read more...

อดีตกาลแห่งชั้นอนุบาล

อดีตกาลแห่งชั้นอนุบาล ร.ร.มาแตร์เดอี ที่ในหลวงทรงเรียน ปื ๒๔๗๕
 
ในหลวงตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปโรงเรียนมาแตร์เดอี ถนนเพลินจิตขณะมีพระชนมายุ ๔ ชันษา 

เปิดตัวหนังสือสองภาษา “Saint Angela Merici

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทยร่วมกับคณะอุร์สุลิน ได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือสองภาษา “Saint Angela Merici : Leading people to God along the paths of the Gospel – นักบุญอัญจลา เมริชี ผู้นำทางผู้คนไปยังพระเจ้าด้วยวิถีต่างๆ ของพระวรสาร”

Read more...

Page 1 of 2

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women