สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_01.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ค่ายวิถีอัญจลาครั้งที่ 3 / 2017

ค่ายวิถีอัญจลาครั้งที่ 3 / 2017

 

 

คณะอุร์สุลิน ประเทศไทย  ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน เพื่อเรียนรู้จิตตารมณ์นักบุญอัญจลา การใช้ชีวิตร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีนักเรียนมัธยม 3 จากโรงเรียนอุร์สุลินที่เข้าร่วม คือ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพ โรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ และ บ้านอัญจลา เชียงคำ พะเยา 

 

ขอขอบคุณ คุณครูจากโรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนวาสุเทวี โรงเรียนเรยีนาเชลี ที่มาช่วยนำกิจกรรมเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้

Camp of Angela’s Way 2017
The Ursulines of Thailand arranged the third time Camp of Angela’s Way 2017 at Baan Petsamrun, Hua Hin in order to learn more about Angela’s spirituality through living together, building relationship by various activities. The students of grade 9 from the Ursuline schools who participated were Mater Dei, Vasudevi schools from Bangkok, Regina Coeli College from Chiangmai and Baan Angela, Chiangkham from Payao.

 Thanks to the teachers from Mater Dei, Vasudevi, Regina Coeli schools who helped to lead the camp activities during this time. 

 

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

อธิการเจ้าคณะภาค และคณะที่ปรึกษา ชุดใหม่

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

 

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย : อธิการเจ้าคณะภาค และอธิการบ้านมาแตร์เดอี

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี    :          อธิการบ้านเรยีนาเชลี

ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล   :  อธิการบ้านวาสุเทวี

ซ.จันทนา  วงค์สรรคกร :      กลับจากพะตะบอง กัมพูชา ประจำอยู่ที่บ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.กัญญา  คุวินทร์พันธุ์ :   ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.สุพรรษา  ทามาตร :    ประจำบ้านบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พวงผกา  ประภาสสันต์ :   ประจำบ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.ประภัสสร  ศรีวรกุล :   ประจำบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พิไลวรรณ  กิจสวัสดิ์ :    ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.บุญสม  นฤมิตรจิตสกุล :   ประจำบ้านเรยีนา  เชียงใหม่

“พบพระในทุกสิ่ง 2559”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ซิสเตอร์จุรี ซิสเตอร์สุวรรณา และคณะครูมาแตร์เดอี เข้าร่วมกิจกรรม “พบพระในทุกสิ่ง 2559” จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

Read more...

อดีตกาลแห่งชั้นอนุบาล

อดีตกาลแห่งชั้นอนุบาล ร.ร.มาแตร์เดอี ที่ในหลวงทรงเรียน ปื ๒๔๗๕
 
ในหลวงตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปโรงเรียนมาแตร์เดอี ถนนเพลินจิตขณะมีพระชนมายุ ๔ ชันษา 

เปิดตัวหนังสือสองภาษา “Saint Angela Merici

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทยร่วมกับคณะอุร์สุลิน ได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือสองภาษา “Saint Angela Merici : Leading people to God along the paths of the Gospel – นักบุญอัญจลา เมริชี ผู้นำทางผู้คนไปยังพระเจ้าด้วยวิถีต่างๆ ของพระวรสาร”

Read more...

Page 1 of 2

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women