สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_09.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

มิสซาฉลองสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ ฉลองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ครบรอบ 85 ปี

มิสซาฉลองสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

และ ฉลองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

ครบรอบ 85 ปี

 

 

 

  

วันที่16 สิงหาคม 2017
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดให้มีมิสซาฉลองสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ ฉลองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ครบรอบ 85 ปี
มีบาทหลวงยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ เป็นประธานในพิธี

 

On August 16th, 2017

Regina Coeli College, Chiangmai celebrated the Assumption of Mary and its 85th anniversary of foundation with the Eucharistic Thanksgiving Mass presided by Father Joseph Pratheep Kiratiphong

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

อธิการเจ้าคณะภาค และคณะที่ปรึกษา ชุดใหม่

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

 

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย : อธิการเจ้าคณะภาค และอธิการบ้านมาแตร์เดอี

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี    :          อธิการบ้านเรยีนาเชลี

ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล   :  อธิการบ้านวาสุเทวี

ซ.จันทนา  วงค์สรรคกร :      กลับจากพะตะบอง กัมพูชา ประจำอยู่ที่บ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.กัญญา  คุวินทร์พันธุ์ :   ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.สุพรรษา  ทามาตร :    ประจำบ้านบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พวงผกา  ประภาสสันต์ :   ประจำบ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.ประภัสสร  ศรีวรกุล :   ประจำบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พิไลวรรณ  กิจสวัสดิ์ :    ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.บุญสม  นฤมิตรจิตสกุล :   ประจำบ้านเรยีนา  เชียงใหม่

“พบพระในทุกสิ่ง 2559”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ซิสเตอร์จุรี ซิสเตอร์สุวรรณา และคณะครูมาแตร์เดอี เข้าร่วมกิจกรรม “พบพระในทุกสิ่ง 2559” จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

Read more...

อดีตกาลแห่งชั้นอนุบาล

อดีตกาลแห่งชั้นอนุบาล ร.ร.มาแตร์เดอี ที่ในหลวงทรงเรียน ปื ๒๔๗๕
 
ในหลวงตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปโรงเรียนมาแตร์เดอี ถนนเพลินจิตขณะมีพระชนมายุ ๔ ชันษา 

เปิดตัวหนังสือสองภาษา “Saint Angela Merici

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทยร่วมกับคณะอุร์สุลิน ได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือสองภาษา “Saint Angela Merici : Leading people to God along the paths of the Gospel – นักบุญอัญจลา เมริชี ผู้นำทางผู้คนไปยังพระเจ้าด้วยวิถีต่างๆ ของพระวรสาร”

Read more...

Page 1 of 2

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women