สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_12.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โปรดศีลกำลังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียน

 

เครดิตวีดีโอ คุณณภพภัทร รัชชานนท์กุล

The Eucharistic Celebration on the occasion of grade 9th students of Mater Dei received the sacrament of Confirmation on Sunday September 9th, 2018 at Mater Dei School Auditorium.

 

ชมวีดิโอ คลิกชม

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

- พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสที่นักเรียนคาทอลิกมาแตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับศีลกำลัง 

- Give thanks to God at the Eucharistic Celebration on the occasion of grade 9th students of Mater Dei who received the sacrament of Confirmation

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

 

- ฟื้นฟูจิตใจ และรับศีลอภัยบาปครั้งแรก กับคุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์และคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง เครดิตภาพ ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

- First sacrament of Reconciliation and First Holy Communion

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women