สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_06.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

Meeting of Catholic Commission for Women

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

ต้อนรับกลุ่มครูและนักเรียนจากอุร์สุลินประเทศอินโดนีเซีย

Welcoming the Indonesian Ursuline teachers and students

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

วันแม่..บ้านเรยีนา เชียงใหม่

the Ursuline Sisters of Regina Community and Bethany

อ่านรายละเอียด/ Read More

 

สัมผัสชีวิตโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

Sisters Chintana Chatrasubhang and Kanya Kuwinphan

visited St. Joseph School, Mae Jam

อ่านรายละเอียด/ Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women