สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_15.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

บวชแรมวารของคณะอุร์สุลิน

บวชแรมวารของคณะอุร์สุลิน

 

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

- ร่วมภาวนาอุทิศแด่คุณครูอำพันทอง อมรวิสัยสรเดช 

- Prayer for the repose of the soul

คลิกเพื่ออ่าน Read More

-       24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า

ซิสเตอร์อุร์สุลินบ้านเรยีนา เชียงใหม่ และน้อง ๆ บ้านเบธานี และบ้านกาสะลอง 

-       24 Hours for

the Lord  the Ursuline Sisters of Regina Coeli, Chiangmai with the Bethany and Kasalong 

คลิกเพื่ออ่าน Read More

-       24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า

คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน บ้านมาแตร์เดอี 

-       24 Hours for the Lord

he Ursuline sisters of Mater Dei community

คลิกเพื่ออ่าน Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women