สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_oct20.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

อธิการเจ้าคณะภาค และคณะที่ปรึกษา ชุดใหม่

สมาชิกอุร์สุลินโยกย้าย ปี 2017

 

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย  อธิการเจ้าคณะภาค และอธิการบ้านมาแตร์เดอี

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี              อธิการบ้านเรยีนาเชลี

ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล     อธิการบ้านวาสุเทวี

ซ.จันทนาวงค์สรรคกร:     กลับจากพะตะบอง กัมพูชา ประจำอยู่ที่บ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.กัญญา คุวินทร์พันธุ์:   ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.สุพรรษา ทามาตร:    ประจำบ้านบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พวงผกา ประภาสสันต์ :   ประจำบ้านมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

ซ.ประภัสสรศรีวรกุล:   ประจำบ้านปิยมาตย์ พะเยา

ซ.พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์:    ประจำบ้านเรยีนา เชียงใหม่

ซ.บุญสม นฤมิตรจิตสกุล:   ประจำบ้านเรยีนา  เชียงใหม่

Ursulines Cambodia ,osu