สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_19.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

ประชาสัมพันธ์ของคณะอุร์สุลิน

ขอร่วมส่งใจภาวนาให้กับ

คุณพ่อ ซิกมูนด์ โจเซฟ แลส์เช็นสกี เอส.เจ. พระสงฆ์นักบวชคณะแห่งพระเยซูเจ้า

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

ประชุมโรงเรียนคาทอลิกในเอเซีย

Catholic School in Asia  

อ่านรายละเอียด/Read More

ฟื้นฟูจิตใจประจำปีเจ้าหน้าที่มาแตร์ฯ

Annual spiritual renewal for Mater Dei staffs

อ่านรายละเอียด/Read More

กิจกรรมพบพระในทุกสิ่ง

Activity of Meeting God in all things 

อ่านรายละเอียด/Read More

ภาวนาในโอกาสวันสันติภาพสากล

International Day of Peace Prayer 

อ่านรายละเอียด/Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women