สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_24.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 สมาชิกและภารกิจบ้านของคณะฯ

บ้านมาแตร์ เดอี

http://www.ursulinesth-ur.org/main/index.php/house/martadei

บ้านเรยีนา เชลี

บ้านปิยมาตย์ , จังหวัดพะเยา

บ้านเชียงคำ , จังหวัดพะเยา

บ้านอัจฉรามัย สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานแพร่ธรรมที่เทอดไทย จังหวัดเชียงราย

http://www.ursulinesth-ur.org/main/index.php/house/regina

 

บ้านวาสุเทวี

http://www.ursulinesth-ur.org/main/index.php/house/vasutheve

ข่าวสารอื่น ๆ ติดตามได้ที่ FaceBookUrsulines Thailand

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women