สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_09.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สัมมนาชีวิตจิต

สัมมนาชีวิตจิต

 

 

ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซิสเตอร์สมจิตร์, ซิสเตอร์รวงกาญจนา, ซิสเตอร์ลดาพร, ซิสเตอร์ทิพย์กนก และซิสเตอร์สุวรรณา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ The Role of the Director in the Spiritual Exercises and The Need for Liminal Space in Discernment โดย Fr. Hung Trung Pham, S.J. ที่สวนเจ็ดริน จ.เชียงใหม่

 

Spiritual Workshop Seminar

During August 29th – September 2nd, 2017, Sisters Somchitr, Ruangkanjana, Ladaporn, Thipkanok, and Suwanna participated in the workshop seminar on the topic ‘The Role of the Director in the Spiritual Exercises and The Need for Liminal Space in Discernment’ by Fr. Hung Trung Pham, S.J. at Seven Fountains Retreat Center, Chiang Mai Province.

 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women