สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_06.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

สรุปข่าวรอบสัปดาห์

พระสงฆ์เขต 4 เขตแม่ฮ่องสอน เยี่ยมบ้านคณะอุร์สุลินที่สบเมย

The priests from Mae Hong Sorn 4th area went out to visit various churches:

อ่านรายละเอียด/ Read More

 ชุมนุมศิษย์เก่าวาสุเทวีฯ

Vasu Together Midday Cowgirl Fair 2019

อ่านรายละเอียด/ Read More

ฟื้้นฟูจิตใจ ซิสเตอร์อุร์สุลิน ณ บ้านเรยีนา เชียงใหม่

 the Ursuline sisters had a spiritual renewal at Regina Coeli community, Chiang Mai

อ่านรายละเอียด/ Read More

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women