สารจากนักบุญอัญจลา

sarn_No_30.jpg

Ursulines Thailand

วิถีธรรม วิถีทางอุร์สุลิน

Ursuline Way Serviam Way

90年吴苏乐会式的路途

Public Relations

เทศกาลมหาพรตปี 2018

เทศกาลมหาพรตปี 2018

เริ่มต้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ และไปสิ้นสุดวันพฤหัสฯ ที่ 29 มีนาคม

 เทศกาลมหาพรตเริ่มขึ้นในวันพุธรับเถ้าของแต่ละปี คริสตชนจะเริ่มต้นการอดอาหาร พลีกรรม ใช้โทษบาป เป็นระยะเวลา 40 วัน เพื่อระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร เป็นเวลา 40 วัน

 

Lent for the year 2018 is celebrated/ observed on Wednesday, February 14 ending on Thursday, March 29.

Lent begins on Ash Wednesday each year and for Christians starts the 40 day period of fasting. The day represents the 40 days Jesus spent fasting in the wilderness.

พิธีอำลาสถาบัน

พิธีอำลาสถาบัน 

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2018
คณะซิสเตอร์ คณะครู คณะผู้ปกครอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมในพิธีอำลาสถาบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอนุสรณ์ 80ปี และส่งมอบคืนบุตรที่เคยอยู่ในการอบรมสั่งสอนดูแลของโรงเรียน คืนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง.

 

February 15th, 2018
The Ursuline Sisters, teachers and parents of Regina Coeli College participated in the farewell ceremony of grade 12 students of the school year 2017and the ceremony of returning to the parents their daughters whom the school take care of, at the 80 year memorial building.

 

Ursulines Cambodia ,osu

CCW Catholic Commission for Women